عدالت اجتماعی

Posted on at


میخواهم اول یک تعریف کوتاه از عدالت داشته باشم.عدالت عبارت از برابری وانصاف است.عدالت اجتماعی عدالتی است که تمام افراد اجتماع از آن برخوردار باشند.بدون درنظرداشت عدالت در تمام بخش ها نمیتوان از یک جامعه اسلامی وجامعه یکه در آن اصول وحقوق انسانی تامین شده باشد سخن زد


 


عدالت به عنوان یک فضیلت ومبدا انسانی ویکی از هداف عمده بعث پیامبران را تشکیل داده است.مفهوم عدالت در تعالیم اسلامی چه در آقرآن وچه در احادیث نبوی باز تاب گسترده یافته است.وحتی واژه (عدل)در قالب های مختلفی بیش از سی بار درقرآن مجید آمده است


.


اما سخن این جاست که آیا عدالت است در افغانستان اگر هست کی ها عدالت میکند.زمانیکه حرف از عدالت بشه همه میخواهند از عدالت حرف بزند.عدالتی که باید اجرا بشه در این حاکیمیت.خداوند برای هر انسان حق عدالت را داده است که بدون هیچ گونه تردیدی باید به افراد جامعه داده شود


.


اما در این جامعه ی که ما در آن زندگی میکنم هزاران شخص بی گناه به شهادت میرسند بدون کدام علتی مانند ژورنالیست سردارمحمد خانم ودوطفل بی گناه اش که قربانی این حمله بی رحمانه گردید.زن ها بدون کدام علتی از طرف شوهرش مورد ظلم قرار می گیرند،هزاران زندانی بدون کدام جرمی به زندان هستند.این ها همه عدالت می خواهند از دولت


.


عدلت کجاست؟کی ها میتواند عدلت را برقرار نمایند دولت ،مردم،حکومت یا کدام ارگان دیگری.پروردگار عالمیان در قرآن عظیم اشان بسیار تاکید نمودهدر مورد عدالت .با این همه تاکید باز هم عدالت در جامعه کم رنگ است.پس باید چی کار کرد که تمام مردم عدالت خواه باشند ودر مقابل دیگران عدالت را اجرا کنند


.


در جامعه ی که عدالت وجود نداشته باشد همه افراد مجریم آزادانه به انحرافات بشتری دست می زند وفساد اداری هم در آن جامعه زیاد دیده خواهد شد.مردم آن جامعه در ترس وحراس بشتری زندگی می کند واز اینکه برایشان مشکلی به وجود بی آید اعتماد آنها نسبت به هر ارگان دولتی از بین خواهد رفت


.


به همین خاطر بشتری از مشکلات را به هیچ ارگانی در میان نمی گذارند چون میداند با اینکه مشکل شان حل نمی گردد که یچ بل باعث ضایع شدن وقت انها میشود ومجبور میشوند به خاطر مشکل شان کلی رشوت بدهند


.About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160