حسادت و صداقت

Posted on at


حسادت یعنی کینه ودشمنی بدترین صفت در دنیا است که بیشتر انسان ها این خصلت زشت و ناپسند را دارد که باید تمام کوشش و تلاش خود را بکنند تا که از این عمل زشت و ناپسند رااز بین ببرند .و دین مقدس اسلام هم حسادت را منع کرده و حرام دانسته است و هیچ مسلمان نباید این عمل زشت و ناپسند را به راه بدهند چرا که این بدترین عملی است و هیچ انسانی نباید از این عمل زشت پیروی کند.

 

و خداوند(ج) ما را از این عمل زشت منع کرده است بخاطریکه تمام مسلمانان با یکدیگر همکاری کنند و باهم دیگر محبت داشته باشند و به خیر یکدیگر کار کنند وبا یکدیگر کمک کنند و به همین خاطر آنها را از حسادت منع کرده و آنها را به صداقت و راستی امر فرموده است .چراکه حسادت باعث ضرر رساندن به انسان میشود و در حقیقت باعث از بین رفتن زنده گی انسان می شود.

بخاطریکه صداقت بهترین صفت در برابر حسادت است که باعث از بین رفتن کینه ،دوریی،اذیت و آزار، دشمنی وغیره میشود.باعث بوجود آمدن دوستی،برابری،برادری،خیراندیشی،و محبت در بین مردم یک کشور می شود.حسادت یعنی این که انسان فقط به فکر خود باشد و تمام نعمت های خداوند را برای خود می خواهد که چنین آدمی هیچ وقت به آرزوی خود نخواهد رسید.

صداقت یعنی راستی که راستی بهترین صفت است که باید تمام انسان ها به صداقت و راستی ایمان و باور داشته باشند و در راه آن قدم بگذارند چراکه تمام انسان ها صداقت را دوست دارند و از آن پیروی می کنند.و انسان که تمام کار های خود را به صداقت و راستی انجام می دهد و به فکر آینده و آخر خود است خداوند (ج) هم در این دنیا و هم در آن دنیا پاداش او را خواهد داد.

 

 About the author

160