هوای کابل دیگر بارانی است

Posted on at


هوای کابل دیگر بارانی استغزل جان در حال گفتن بزک چینی است


نواسه عزیز سونیای گل و شیرینم


برای دیدنت دیگر غم و غمگینم


آرزو دارم تو سالم و شاد باشی


از غصه های روز گار بر کنار باشی


در هر بهار شاد و خرم باشی


 


با حلقه های گل و سنبل همراز باشی


غنچه های شکوفته بر دهانت باد


پیراهن از حریر گل بر جانت باد


ده ها بهار بر تو مبارک بادعزیزانت سالم و در کنارت باد


اکنون که غزل سفر کرده


ترا جانشین پیش پدر کرده


گاه گاهی ز پدر یاد کن


دل تنهایش را شاد کن


از طرف محترم آقای محبوبAbout the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160