نقش جوانان در انتخابات

Posted on at


جهان مانند سبد گلی میماند که گلهای جوان آن نقش مهمی در زیبایی  آن دارند که این برمیگردد به جهان  که سبدش ما هستیم و گلهای نو شگفته آن جوانان اند چراکه جوانان سرنوشت سازان جهان هستند کلید در های بسته اند به صورت کل آینده کشور است اوست که کشور را در دستان خود به طرف دامنه سبز جهان میرساند یا به خشکه سیاه میکشاند جوانان به یک والدین خوب،معلم خوب،رهنمای خوب،کشور آزاد و به تمام خوبی های جهان ضرورت دارند  که داشتن تمام اینها به انتخاب خوب مان تعلق میگیرد زیرا تمام این چیزها بدست رهبر خوب است. یک سرزمین به رهبرش سربلند میشود نه به نامش من منحیث یک جوان صدای خود را بلند میکنم و به گوش جوانان و هموطنانم میرسانم که دیگر بس است ظلم و ستم و قبول رفتن به طرف آینده تاریک ما به خورشیدی ضرورت داریم که غروبی نداشته باشد که این روشنایی زمانی مهیا میگردد که ما همه باهم یکی شویم و اجازه ندهیم که هیچ ابری جلو این خورشید مان را بگیرد.بیا ای جوان بیا ای رقم زن آینده  بیا ای خورسید تابان بیا امید دل های خسته بیا ای نور دیده مادران رنج دیده بیا ای امید فردا تا برای آینده مان تصمیم بگیریم بیا تا کشور را به سوی آبادی،همگرایی،عدالت،تغیرات،اصلاحات سوق بدهیم.جوانان سهم ارزنده ایی دارند در تعین سرنوشت شان این جوانند که کشورشان را فرخنده میسازند این جوانند که با فکرها و انگیزه های شان کشورشان را مفتخر میسازند و این میهن شیران ماست که نیاز به یک رهبری سالم دارد نیاز به یک تحول دارد این میهن تاریخ پرور ماست که نیاز به پیشرفت همه جانبه دارد واین کشور خسته ماست که نیاز به یک آینده درخشان و با امنیت دارد و اینها همه و همه در دست جوانان و افتخاران کشور ماست. About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160