صلح بهترین هدیه الهی

Posted on at


               


صلح آن نعمت الهی و پدیده مقدسی است که با آمدنش در یک اجتماع گل های خوشبختی و آرامی آسایش را در آن کشور پرورانده و میشگافد.صلح زمینه ساز پیشرفت و مترقی بودن یک کشور میباشد چون صلح یکی از مهمترین مسایل در تامین امنیت و تضمین کننده آرامی و آسایش مردم آن کشور میباشد . اگر هدف یک کشور رسیدن به آرامی و تامین امنیت در راستائ زنده گی آرام و تعلیم که از مهمترین راه های پیشرفت یک کشور میباشد  برای مردم آن باشد آن کشور نیاز مبرم به توسعه صلح در کشور خود دارد تا بتواند با آن امنیت جان و مال باشنده گان خود را تضمین کند .امابرای پیاده شدن و توسعه صلح در یک کشور نیاز به اتحاد و وحدت در بین مردم آن کشور میباشد چون مردم یک کشور از جمله مهمترین عناصر تشکیل دهنده در یک کشور میباشند و اگر مردم یک کشور نخواهند که آن کشور پیشرفت کند و بدون آنها یک کشور هیچگاه نمیتواند پیشرفت کند چون باپیاده شدن تهداب صلح د یک کشور آرامی و خوشبختی را برای مردم آن کشور فراهم میسازد و پایه های صلح همیشه بیانگر پشرفت در یک کشور بوده است که این پایه ها همانگونه که باعث پیشرفت زنده گی مردم میشود به همانگونه تنها میتواند که توسط مردم کذاشته و یا نابود شود .انسان موجودی است که همیشه خواهان پیشرفت در زنده گی خود میباشد اما زمانی انسان میتواند پیشرفت کند که در زنده گیش بتواند صلح را جا داده و از آن به گونه درستش استفاده نماید و از طریق خود آن را به دیگران نیز انتقال دهد تا آن ها نیز آن را در زنده گی شان تجربه کنند تا از ابن طریق صلح در یک جامعه توسعه بافته و باعث پیشرفت آن جامعه شود و پیشرفت جامعه پیشرفت همه گانی بود که تنها راه ی نجاتد از فلاکت و بدبختی در یک جامعه میباشد به همین دلیل بعضی اوقات میگویند که انسان بدون صلح نمیتواند که پیشرفت کند و در زنده گیش صلح یکی از مهمترین مسایل میباشد که انسان باید به آن توجه خود را معطوف نموده و در رسیدن به آن از هیچ سعی و تلاشی دریغ ننماید .در یک کشور مکاتب پوهنتون ها و دیگر مراگز تعلیمی زمانی میتوانند که فعالیت داشته باشند که در آن کشور صلح پایه دار برقرار باشد حتی مهمترین مذاگرات و ملاقاتی که  یک کشور به منظور توسعه روابط تجارتی خود با دیکر کشورها زمانی امکان پذیر است که آن کشور فضائ صلح آمیز و آرامی داشته باشد. تمام ادیان که در جهان حکم فرما اند به شمول اسلام که متداولترین و برگذیده ترین دین در جهان میباشد همیشه صلح و برادری را برای پیروان خود توسعه کرده است تا پیروان آن بتوانند به خوشبختی و رفا واقعی  رسیده  تا از لذت های واقعی زنده گی لذت ببرند .پس به امید روزی که صلح در همه کشور های به شمول کشور عزیزمان افغانستان صلح و امنیت برقرار باشد.آمین


 


 


                                                                                                                                                                                            .About the author

160