مهمترین قشر یک جامعه

Posted on at


افراد معیوب آن قشری از یک جامعه اند که با داشتن بعضی مشکلات فیزیکی آن ها را به این نام یاد می کنند .آدم ها ی معیوب مانند ما از لحاظ روحی و فکری سالم می باشند که همانند ما غم ها و مشکلات زنده گی و شادی ها و لذت های زنده گی را احساس کرده ودر مقابل حوادث و مشکلات زنده گی از خود عکس العمل نشان میدهند.آدم های معیوب به دو دسته تقسیم میشوند که دسته اول از این قشر کسانی اند که از بطن مادر معیوب می باشند و این ها از لحاظ درمانی به مشکلات زیادی بر میخورند.


اما دسته دومی کسانی اند که در اثر جنک های پی در پی که رخ داده است یکی از اعظای بدن شان را از دست داده اند که این هابا آن هممیتوانند در حل مشکلات خویش موثر باشند همچنان این ها میتوانند که دیگران را در حل مشکلات شان کمک کنند و آن افرادی که معیوب اند درد معیوبیت خود را تحمل میکنند.بعضی از اشخاص هستند در جامعه که با  رفتار بسیارغیراسانی  به آزار و اذیت اشخاص معیوب میپردازند و معیوب بودن آن ها را یک عیب دانسته  ومو ردتوهین قرارمی دهند.


و آن ها را به اسم های گونا گونه مانند گنگ لنک و کرکوروغیره


 


در حالی که باید به آن ها بارفتارانسانی برخورد نموده وبه آنها  روحیه داده تا بتوانند زنده گی خود را به شیوه درست و حقیقیش سپری کنند. یکی از وظایف مهم ما در مقابل همنوعان  مان احترام به تک تک آن ها می با شد چه اشخاصی که که معیوب و چه اشخاصی که سالم می باشند .همچنان یکی از وظایف مهم دولت در مقابل اشخاص معیوب این است که تا برای آن ها  زمینه کار و زنده گی آرام را مسا عد کند.پس بیاید تا با احترام به آن ها لین وجیبه انسانی خود را ادا کرده وبه آن ها امید بیشتری رابه آنها داده مسوییت اجتمای واسلامی خودرا ادانمایم .


 About the author

160