نهال شانی و زراعت

Posted on at


زنده گی تمام موجودات زنده به کشت و زراعت بستگی دارد و کشت هر نوع درخت برای ادامه زنده گی تمام انسان ها و حتی محیط زیست ما فایده بسیار زیادی دارد و باعث پاک شودن هوا و جلوگیری از سیلاب هاو توفان های شدید می شود پس وقتی ما می توانیم از این خطرات جلوگیری کنیم که همه ی ما به زراعت اهمیت بدهیمو با کاشت یک نهال هم وطن خود را سرسبز کنیم وهمه بخاطر صحت خود باید به کشت درختان بپردازیم بخاطریکه زراعت یکی از مهمترین راه های مبازره با فقر و بیکاری است .که می تواند باعث از بین رفتن فقرو بیکاری شود تا که زنده گی را برای تمام افراد یک ملت زیبا و دلچسب سازد وتمام مردم از آن استفاده درست کنید.بخاطریکه اگرما به کاشتن نهال و زراعت اهمیت نشان ندهیم باعث از بین رفتن تمام نباتات در روی زمین میشود


.خداوند پاک هیچ یکی از نعمت های خود را بی دلیل خلق نکرده است که از جمله آنها یکی هم کشت و زراعت است که در زنده گی تمام زنده جان ها مهم است و زنده گی تمام زنده جان ها به زراعت وابسته   است چراکه تمام موجودات زنده برای ادامه زنده گی خود به غذا ضرورت دارند. وبیشتر کشورها در عرصه زراعت بسیارکوشش می کنند و از وسایل آلات پیشرفته کار گرفته تا باعث بوجود آمدن تولیدات هر چی بیشتر شود که این کار برای بهتر شودن زراعت بسیار مفید است.ولی در بعضی از کشور ها به زراعت و نهال شانی هیچ توجه نمی کنند که بی توجه یی شان باعث فقر و بدبختی و حتی آلوده گی محیط زیست شان می شود پس باید تمام کشور هادر عرصه زراعت و نهال شانی بسیار کوشش کنند تا که خود را از این فقر نجات دهند.چنان چه دین مبین اسلام مسلمانان را به زراعت و نهال شانی تشویق کرده است و جایگاه خاصی در تعالیم پیغمبر (ص)هم دارد About the author

160