آخرین پیام انتخاباتی

Posted on at


نهایی ترین پیام وجدانی ام در آستانه ی رفتن به پای صندوق های رای : رآی ، امانت الهی بوده وبه مثابه ی نخستین خشتی است که درتهداب بنای جامعه ی شگوفا ومترقی انسانی،گذاشته می شود. من یقین دارم که مردم عزیز و تاج سرم ؛ با چشم وگوش بینا وشنوا،دوران پیکار های انتخاباتی کاندیداتوران محترم را سپری نموده و چگونگی موثریت گفتار وکرداز آنان را به صورت همه جانبه در کارگاه عقل سلیم شان ، به ارزیابی گرفته اند.


حالاباید با بهره گیری ازارشادات سومین ابزار ووسیله ی روشنگر راه سعادت آینده ی کشور ،یعنی کلام الهی که محک اعتبار سنجی واعتماد بخشی اینهمه تلاشهای انتخاباتی است ، رآی را به اهل آن سپرد. من یقین دارم که شهروندان عزیز کشورما به ندای وجدان که والاترین دادگاه تعین سرنوشت انسانی است ؛ با آگاهی ودلسوزی پاسخ مناسب داده وبا دادن آرای شان به شخص (متعهد ومتخصص) در ایجاد افغانستان آزاد ، آباد ومترقی سهم بارز شانرا ادا خواهند کرد.


باید یادآور شد که هرگاه پروسه ی رآی دهی انسان هدفمند ، بر مبنای شناخت کامل و نیت خوب استوار باشد ؛ رای دهنده در ثواب و افتخارات همه ی کار ها و اجراات ماندگار رییس جمهور آینده ی کشور سهیم است واگر خدای ناخواسته رییس جمهور منتخب موفقیتی نداشت ، رای دهنده به خاطر نیت بدون غرض شخصی وخوبش ، در گناه وفروگذاشت های وی دخلی ندارد.About the author

160