رای ما آینده ماست

Posted on at


مردم بخاطررهبری درست وخدمت گارخوب ازطریق رای دهی برای آینده خودومرم خودراتامین می کنند.قبلأاین رونددرکشورما رواج نداشت وحق کسی برایش داده نمی شدهیچ کس برای آینده خودواولادخویش باورمندنبوده حالامردم به این واقیعت پی برده اند که رای دهی باعث پیشرفت وترقی وسعادت کشورمی شود.حالامردم این را دانسته اندکه رای دهی یک وجیبه ملی است پس باید کوشش شودکه برای کی رای دهیم تارای مابه هدرنرود.وقتی که دوریاست جمهوری به پایان رسدیک تعدادازافرادسرشناس خودراکاندیدریاست جمهوری می نماینداین افرادباید تابع افغانستان بوده دراین وطن خدمت کرده به تواندوهم علاقه مندخدمت باشدیک شخص دلسوزبه وطن ومردم خویش بوده قابلیت کارخستگی ناپذیرمتحمل شده به تواند.نه برای اشخاصی رای دهیم وقتی به مسند قدرت رسیدهمه چیزرافراموش کند.هر یک ارادارات دولتی هرکاری که خواستندانجام دهندحق واراده مردم رازیرپاکنندکسی پیدانه شودازآن هاپرسان کند هر قسم که دل شان خواست به همان قسم مطابق به دل شان عمل نموره سرمایه های مادی ومعنوی رابه خاطرهدف های شخصی شان زیرپاکنند.اشخاص غیره مسلکی به چوکی بلند گماشته البته چوکی های وزارت خانه خرید فروش شودومردم راازاین راه از نحو تحصیل دل سردبسازد.فساداداری رابه اوج آن رسانده هرکس که پول داشت بهترین چوکی ومقام ازاوست.آن های که درراس اندازسرمایه های دولتی که همه مردم درآن سهم دارند غیره مسولانه استفاده نمایند.هرکس که ازخویشاوندان ونزدیکانشان بوده به کاربگمارندبهترین اشخاص راست کارودرست کاربی کار باشندپس این چه شداین همان است که ما درانتخاب ما درست عمل نه کرده ایم تحقیق جستجووشناخت درست ازکس که انتخاب نموده نداشتیم پس برای مالازم وضروری است شناخت کامل ازکاندیدهاداشته باشیم.بایدتحت تاثیرشعارهای پرزرق برق شان نرفته خودمان قضاوت کنیم که چه کسی می تواند مصدرخدمت شودوآینده کشوررابه سازد ومردم راازفقروبدبختی نجات دهد وآینده خوب وخوشی راپیش رو داشته صلح وامیت رادر بی آورد.نه که بادشمنان صلح کنداین است که ما بایدبپای صندوق های رای رفته سرنوشت خودرابادست خودرقم بزنیم.به کسی رای بدهیم که به کشورخدمت کندحرف وعمل وی یکی باشدانسان دوروی نه باشدخودمان درانتخاب چنین افرادی سهیم هستیم


به آرزوی افغانستان آبادوشکوفان


نویسنده:ماری امیریAbout the author

marie444aniri

ماری امیری صنف ییازدهم مکتب محجوبه هروی علاقمند به باسکتبال هستم
انسان باید همه وقت سعی و تلاش از خود بخرج داده تا بهدف خودبرسد.

Subscribe 0
160