مراحل زنده گی بخش دوم

Posted on atدوران سن متوسط:دوران سن متوسط از سن ها سی سالگی شروع میشود. در این روزه افراد هم انرژی لازم را برای انجام


کارها دارن وهم تجربه خوبی از زنده گی.


میتوان ایندوره زنده گیرا دوره پخته گی افراد دانست  به همن دلیل است که  میتوان به آنها  مسولیت داد چون تجربه از زنده گی دارند.مردم از افراد سن متوسط توقع دارند که ارزش ها قواعد ها آداب این دوره سنی  رامراعات کنند.


از آن ها توقع میرود که در پوشیدن رفتار ومعاشرت از جوانان فرق داشته باشند.


بسیاری از رفتار ها که از جوانان قابل قبول است از افرادی که در سن متوسط قرار دارند  ممکن است قابل قبول نباشد جوانان به زودی که به سن متوسط نزدیک  میشود آداب این دوره سنی را یاد میگیرند.
دوره پیری:آخرین مرحله زنده گی انسان است این دوره از سن شصت تا هفتاد سالگی  شروع میشود.


در جوامع  اسلامی و سنتی دوران پیری با وقار و احترام همراه است.


در این جوامع فعالیت فزیکی  سال خورده گان  کاهش ولی فعالیت فکریشان افزایش میابد. افراد سالخورده به دلیل داشتن تجارب زیاد معمولا در راس تصمیم گیری قرار میگیرند و در این زمینه با آن ها مشوره صورت میگیرد.میخواهم  نظری بیاندازم به اینکه در جوامع جدید وضیعت سالخورده گان فرق میکند  وقتی افراد به سن پیری رسیدند باز نشسته میشودند  و آن ها باید جایخود را برای افراد جوانتر خالی کنند چون سالخورده هستند ودیگرمثل روزهای قبل نمیتونن کار کنند و...


اما از دیدگاه اسلام آنها حقوق زیادی دارند از آن جمله میتوان از تامین احتیاجات آنها یاد کرد.


فامیل ها باید به بزرگان عزت و احترام قایل باشند  باید مشکلات شان را تا اندازه یی که میتوانیم حل بسازیم مثلا: هر گاه مریض شوند باید آن ها را نزد داکتر ببریم.هر گاه به چیزی  ضرورت داشتنددآن را برایشان فراهم بسازیم با روش نیکو با آن ها برخورد( یا رفتار) کنیم


از رفتار زشت در مقابل شان خود داری کنیم و کوشش کنیم تا آن ها را از خود راضی بسازیم تا خوادند هم از ما راضی باشد.


                                     و من الله توفیق


نویسنده: (رقیه اکبری)


برای مصالعه کردن بخش اول این لینک را دنبال کنید http://www.filmannex.com/blogs/182676/182676


تشکر...


 


 About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160