رای ما سلاح ماست

Posted on at


رای ما سلاح ماست 


  بلی امروز ما هستیم که اینده کشور وخودمان را میسازیم امروز به ما سرنوشت ووطن ما این فرصت را داده تا در تعیین زندگی خو تصمیم بگیریم این فرصت را داریم تا دشمنان وطن ما را به شکست روبه رو کنیم و باید از صلاح  را که در دست ماست استفاده بزرگ وسالمی را بکنیم امروز تعیین کننده سرنوشت کشور ما به ما مربوط میشود حالا ما هستیم که کشور مان را به پیشرفت میکشانیم یا برعکس .


 


رای ما همچو سلاحیست که بزرگترین نابودی دشمن وطن مارا مهیا میکند ما با رفتن در پی صندوق های رای به دشمن خود نشان میدهیم که جز خودما هیچ کس نابود کننده ما نیست رای ما امانتیست که خدا بما داده وطن حق اش را  برای تعیین زندگی ما داده است واین امانت همچو دین بزرگی در گریبان ماست از این حق بزرگی که تنها عامل تعیین کننده سرنوشت ماست باید استفاده خوبی کنیم و نباید فراموش کنیم که باید این رای را به کسی بدهیم که لیاقت این رای را داشته باشد و ازین امانت ما بخوبی استفاده کند .


 


 


خوشبختانه در کشور ما هم حق تعیین کردن سرنوشت کشورشان به عهده خود شان گذاشته شده است در حالیکه در بعضی کشورها با تمام جبر و مجبوریت باید به پای صندوق های رای بروند ودر صورت اشتراک نکردن انها مستحق جریمه های بزرگی میشوند اگر انتخابات ورای دادن در کشوری وجود نداشته باشد انتقال قدرت دران کشور بصورت عادلانه و درست صورت نمیگیرد حالا که ما در شرایطی قرار داریم که رای ما سلاح ماشده است پس این سلاح راباید بالای دشمن مان بالا کنیم نه خود مان .


 


 


ما همه امروز رای میدهیم و قدرت که در دست ماست به تمام جهانیان به نمایش میگذاریم رای ما حق ماست باید به یاد داشته باشیم که بخاطر به اوج رسیدن همچو گل پژمرده یس که به اب یعنی رای ما نیاز دارد رای دادن حق مسلم هر انسان خصوصا هر افغان درین کشور جنگ دیده است که باید دینی که دربرابر وطن اش دارد ادا کند و با رای دادن هر فرد جامعه سرنوشت خود وطن وملتش را میسازد


 


 


رای ما وجیبه ملی واسلامی ماست موضوع مهم بخاطر امدن مردم افغان برای رای دادن به اینست که گروه تروریستی طالبان که برای جملات شان میکوشند تا مردم به خانه های شان نشسته و بخاطر رای دادن نروند و دوم موضوع اینکه کارنامه بد حکومتداری کرزی در قسمت بهبودی وضع کشور مان چیزی جز ناامیدی ببار نیاورده است ناامیدی برای انتخابات را مشکل میسازد  اما امروز انگار اینها اصلا بای رای دادن ما کدام تاثیری نخواهد داشت وندارد مردم دیگر به این موضوع پی برده اند که چی سلاح بزرگی بخاطر ازبین بدن دشمن شان دارن و باید از ان استفاده کنند و حالا جمعیت کشور مان بخاطر رای دادن وادا کردن وجیبه ملی ودینی شان دست بکار شوند .


 


 


 


و حالا این مردم بدون کدام ترس در تلاش تایین کردن سرنوشت شان هستند و اینست غیرت افغانی ما افغانها رای دادن در انتخابات در اصل به معنای وفاداری به اصل انتخاب وزعامت کشور ماست این مردم به این امید رای میدهند که شاید کسی باشد که ازین رای ما به خوبی نگهداری کند و باید ما به کسی رای بدیم که شایسته گی ولیاقت زعیم بودن و اداره کردن کشور ما را داشته باشد ..


                                                   به امید بهترین رای به بهترین شخصیت چون عبدالله عبدالله ..


 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160