جفا به مردم هرات باستان

Posted on at


جفا در حق مردم همیشه در صحنه و فراموش شده هرات


مردمی که همیشه برای آزادی جان دادند و بهترین عزیزان خود را فدا کردند. مردمی که همیشه از صحنه سیاسی کشور توسط سیاستمداران و بزرگان این کشور بدور نگهداشته شدند و حقوق شان از سوی دولت مرکزی پایمال شده است.


مردمی که از هر 7 افغانی که دیگر مردم کشور استفاده میکنند یک افغانی اش از مالیات همین فراموش شده هاست. و اینبار یکی دیگر از حقوق این مردم بیچاره از سوی دولت زیر پاه شده است. و این حق چیزی نیست جز رای دادن.


از ندادن کارت رای دهی به مردم تا ندادن اوراق رای دهی کافی به این مردم. متاسفانه طوریکه بیان شده تعداد اوراق رای دهی در ولایت هرات بسیار کم است. و من شاهد یکی از این مشکلات بودم طوریکه امروز در یک محل که 2000 رای دهنده دارد تنها 600 ورق رای دهی آورده شده و به مردم گفته شده که بیشتر از این امکان ندارد.


آیا این جفا و ضایع کردن حقوق این مردم ستم دیده نیست؟؟؟


آیا این مردم شهروند این کشور نیستند؟؟؟


چرا این همه بی عدالتی را در حق این مردم روا میدارید؟؟؟.


بااحترام غلام دستگیر عمرAbout the author

160