موقعیت دختران در هرات

Posted on at


موقعیت دختران در هراتدر ولایت هرات دختران موقعیت های کاری زیادی را به خاطر دختر بودن خود از دست میدهند


و دخترها اکثرا بعد از صنف 12 ترک تعصیل میکنند و به پهنتون نمی روندو مردم هرات اکثرا با این که بسیار با فرهنگ هستن به دختران خود اجازه بیرون شدن از خانه را نمیدهند


و پسران خود را به تحصیل حتی به کشور های دیگر روان میکنند


و به دختران خود میگویند باید امانقدر درس بخوانند که خواندن و نوشتن را یاد بگیری


یعنی تا این اندازه فرق بین دختر پسر وجود داردو اگر یک دختر پیشرفت زیادی کند و فامیل اش از ان پشتی بانی کند مردم ان دخترا راحت نمیگذارند


و با گفته های خود فامیل دختر را پشیمان می کنندخلاصه این فرهنگ مرد سالاری تا حال وجود دارد و دخترهای هرات با این که بسیار استعداد دارند انها را از تحصیل باز میدارند 


 امید واریم که بعد از این انتخابات بعضی از مردم های که باعث این کهنه فکری ها میشوند 


افکار پوسیده خود را کنار گذاشته و روشن فکر شوند 


با تشکر هستی 


طوفان 


دختر افغان About the author

hastitofan

هستی 14سال دارداو متعلم است و در افغانستان زندگی میکند

Subscribe 0
160