افغانستان از دید لنز عکاس جرمنی

Posted on at


عکاس  جرمنی اسوشیت پرس خانم " انجه نیدرین غوس" کسی بود که  مدت 20 سال در حرفه ای عکاسی در کشورهای بوسنیا و افغانسان فعالیت مینمود و همیشه در مکان های جنجالی؛ ناامن و کشمکش جنگی برای عکاسی حضور داشت است. او در سال 2005 توانست جایزه " پولیتزار پرایز" را نصیبش کند و حضور فعال او را همرا ه یک تیم عکاسان در عراق نیز نباید نادیده گرفت. او چندین بار به افغانستان سفر کرده بود و از سال 2001 تا حال درین شغل مصروف بود. تازه ترین عکسهای های از ولایت کندهار به دست رسیده که از نام ولایت بخوبی روشن است که یک مکان ناامن برای خبرنگاران میتواند باشد، از سفر موتر گرفته تا جای استراحت و رفتن به بازار... اگر به عکسهای وی نظاره کنیم واقعا میتوانیم  استعداد هنری دید اورا تحسین کنیم. او کسی است که باعکسهایش زیبای های زیادی را به تصویر کشیده، مانند احساسات نظامیان، خنده، امید و... این عکاس چندی پیش توسط فردی با لباس پولیس کشته شد، دقیقا زمانی بود که وی میخواست از انتخابات عکس تهیه کند. بازهم اسم کشورما در لیست سیاه "مکان نا امن برای خبرنگاران" ثبت شد که این میتواند شدیدا باعث بدنامی کشورمان باشد و این عملکرد تروریستان شدیدا محکوم است. " انجه نیدرین غوس اثرات زیادی از عکاسی دارد و ما بخشی ازعکسهای اورا مشاهده میکنیم


درین عکس سرباز جرمنی سالگرد تولدش را با روش کردن شمع تجلیل میکند، این عکس درسال 2009 در ولایت کندز گرفته شده استعکس سرباز 20 ساله افغان


سرباز امریکای مواد خوراکی را میگیرد، این مواد ها بصورت کم از طیاره انداخته شده است، این واقعه در ولایت هلمند بوده است و دود ها نشانگر سوختن پاراشوت ها اند که بعد از سقوط به زمین توسط سزبازان به آتش کشیده میشودطفل افغان چادری بر سرنموده و تلاش میکند که از سوراخهای آن تماشا کند، این عکس در کابل گرفته شده استسربازان دلیر افغان که عکس العمل های متفاوت، از سمت چپ نور علی کسی است که فامیلی خویش را از دست داده است و هیچگاه نتوانسته درس بخواند.پدری که بوسه بر صورت طفلش زده است، این عکس در ولسوالی مارجه ولایت هلمند گرفته شده که یکی از نا امین ترین ولایت حساب میشود.سرباز آیساف که در حال سفر توسط طیاره میباشد، او درحال خواندن کتاب است که عکس فامیلش را نیز داخل جلد کتاب نهاده است


غذاها توسط طیاره به زمین فرستاده میشود، برای نظامیانگریه ای طفل افغان زمانیکه مواد خوراکه اورا کسی دیگر از اطفال میرباید، این عکس نزدیک موترهای برنامه غذای جهان گرفته شده استجوان افغان در حال پردین داخل حوض آببازی در کابل که توسط روس ها 30 سال پیش ساخته شده بوداین جوان افغان در حال نظاره کردن کبوترش است،بعد از اینکه اورا آب و دانه میدهدمرد افغان همراه با 5 طفلش میخواهد وارد پارکی شود، به همین منظور پول داده است، این عکس در ولایت کندهار گرفته شده و به نظر میرسد یکی از روزهای عید باشداطفال در حال بازی فوتبال بعد از درس مکتبدختر خورد افغان که میخواهد پاهای مثنوعی جدید خویش را آزمایش کندیکی از بازیهای سنتی مردم افغان، در ولایت کندهارمرد و پسر افغان گوشی آیپاد یکی از سربازان جرمن را در گوش گرفته اند و لذت میبرند


این هم خود عکاس آسوشیت پرس، در طرف چپ عکسی از عراق و طرف راست افغانستان، او در یکی از نمایشهایش حضور داشته است، روح اش شادAbout the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 1584
160