نگاهی به هنر سابقه باختری

Posted on at


نگاهی به هنر سابق باختری:هریک ازمابعنوان فردی ازافرادجامعه،قادربه ایجاد تغییرات اجتماعی هستیم.می توانیم با به کارگیری قدرت هنری ذاتی مان،احساسات خودرابیان کرده اطرافیان راتحت تأثیر قرار دهیم. هر یک به طریقی این عمل را انجام میدهیم در تمامی اعمال یک واقعیت کلی وجود دارد وآن تاثیری است که برذهن فرد واجتماع می گذاریم.  هنرمند راباید شخصی دانست که با استفاده ازتوانائی های هنری خود پیامی رابه مخاطب عام یاخاص انتقال می دهد،به گونه ای که موجب تغییردرروح وروان شود.این تغییرمی تواند به ساده گی یک لبخند یا به بزرگی اخطاری درباب یک واقعیت اجتماعی فراموش شده باشد.همانند کودکی که باکشیدن گلی،لبخند رابه مادرش هدیه می دهد...البته دردنیای،پست مدرنیزم امروزکمتراثرهنری است که خود را درگیرچنین مباحثی کند.و شاید این ویژه گی برای هنری نامیده شدن یک اثر چندان ضروری به نظر نرسد اما با این وجود در جهان آلوده به جنایت،بی عدالتی و جنگ،تأمل در چنین موضوعاتی قابل ستایش است.   در تاریخ هنر و فرهنگ آریایی ها مشهور است که قبائل آرین سمبل های از مظاهر طبیعت را مقدس میشمرند و توجه آنها در هنر بیشتر به نقوش گیاهان،حیوانات و نقشهای هندسی ساده ای بوده که برای تزئین ظروف سفالی خودبکار میبردند،که این تصاویر دارای روح ظرافت،دقت و ساده گی خاص است.  آریایی ها نقشهای تجریدی و رمزی«سمبولیک»را بر شیوه طبیعت ترجیح میدادند.با حمله اسکندر و پایان یافتن سلطنت هخامنشیان هنرو فرهنگ مردمان آریا پیش از پیش دستخوش تحول شد و از همین زمان  است که«تمدن یونان و باختر»شکل میگیرد. کشفیات باستان شناسی در نواحی ترمذ،سند،خوارزم و افراسیاب درترکمنستان جنوبی که تولید سفال به بالاترین درجه تحول خود رسیده بود پیشرفت هنرمجسمه سازی را در قرون گذشته بخوبی نشان میدهد.اما مهمترین نقاشی ها که مشخصه هنر آریایی ها است در«پنجکنت»بدست آمده که در شصت کیلومتری شرق سمرقند قرار دارد. مشخصه هنر پنجکنت عبارت از تنوع شگفت انگیز موضوعها که شامل مراکز مناظر مذهبی و غیر مذهبی است و بخشی از این نقاشیها با قسمت های ویژه ای از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در ارتباط هستند از جمله نقش بزرگ«رستم»و نقاشی دیواری«مرگ سیاوش»اهوار و تولد مجدد او در بهار و تصویر نمادین نوروز از نقاشی دوره سامانی که پایان حکومت شان با ظهور اسلام همراه است. خلاصه اینکه آثار باستانی و هنری، حافظه هنری معماران و هنرمندان نسلهای گذشته نیاکان ما است و هنرهر کشوربیانگر هویت ملی آن کشور است.   About the author

160