انتخاب کردن دوست

Posted on at


انتخاب کردن دوست در زندگی یکی از مهمترین اموری است که انسان خصوصاٌ جوانان باید به ان توجه زیادی نمایند. رفتار، کردار وگفتار دوستان وهمنشینان بالای انسان تأثیر زیادی می نماید ازهمین روست که باید درانتخاب کردن دوست بسیار دقیق باشیم. دوست یعنی همدرد وهمراز برای انسان، پس انسان دراین راه باید تلاش نماید تا دوستی را انتخاب کند که لیاقت همدردی وهمرازی را برایش داشته باشد.انسانها را نمی توان در ظاهر شناخت بلکه مهم باطن است که نشان دهنده شخصیت انسان می باشد. چنانچه در ضرب المثل هراتی گفته اند، با ما نشینشی ما شوی با دیگ نشینی سیاه شوی.


 


  


وستان دو نوع اند:


اول دوست خوب : کسی است که وفادار، مهربان، بهترین یار ویاور، بهترین رهنما، بهترین همراز و همصحبت وبهترین کمک کننده برای انسان باشد.دوست خوب می تواند نزدیک ترین شخص بعدازفامیل   برای انسان باشد. دوست خوب درغم انسان غمگین ودر شادی اش خوشحالی می نماید. دوست خوب در کارهای نیک انسان را رهنمایی وازکارهای بد بازمیدارد.وبالاخره این دوست خوب است که باعث مؤفقیت، خوشبختی، افتخار، عزت وپیشرفت انسان می گردد.  دوم دوست بد: کسی است که باعث گمراهی انسان گردیده ودرهرحال با وی حسادت داشته باشد.ومانع از پیشرفت ومؤفقیت انسان درتمام عرصه ها گردد.امروزه در کشور ما مهمترین علت اعتیاد جوانان به مواد مخدرهمین دوستان بد وراه گم کرده می باشند. وباید تمام جوانان زیرک وهوشیار باشند تا خدای نکرده با انتخاب دوستان گمراه بدبخت نشوند.وظیفه تمام والدین محترم این است که ازفرزندان شان اطلاع داشته وازروابط شان با دیگران نیز آگاه باشند   تا که فرزندانشان با اشخاص گمراه وبی جانشین ارتباط نداشته باشند.وتمام جوانان دوستی را که می خواهند انتخاب کنند در مورد اش تحقیق کرده و معلوماتی را بدست آورده واو را بشناسند اگرلایق دوستی بود او را انتخاب نمایند.


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160