عضویت بوسنیا نرزوگوین در ناتو

Posted on at


در یک همایش رسانه ای که در مقر سازمان ناتو با حضور سردبیر این پیمان و رئیس جمهور بوسنیا برگزار شد در مورد روند عضویت این کشور در پیمان ناتو و گام هایکه باید متناسب با آن بردارد توسط هر دو سر دبیر و رئیس جمهور سخن زده شد.


پیمان ناتو بر اساس توانایی هایکه دارد و تضمین هایکه ارایه میکند توانسته است که توجه کشورهای زیادی را به جانب خود جلب کند و آنها را علاقهمند همکاری و پیوست به این پیمان کند.


کشور بوسنیا که چند سالی بیش از استقلال ان نمیگذرد درخواست پیوستن به این پیمان را دارد و مذاکره های را همراستا با آن شروع کرده است. این پیمان نیز بسیار علاقهمند همکاری و پذیرفتن بوسنیا بحیث یک عضو تازه است و مذاکرات را هر دو طرف حول یان محور ادامه میدهند.رئیس جمهور بوسنیا در سخنرانی اش از نقش راه بوسنیا برا پیوستن به پیمان نوتو سخن راند و این کشور را آماده برداشتن گاهای اساسی در این راه دانست. او اضافه کرد که در قدم نسخت باید پیش شرط های هر دو طرف مورد ارزیابی قرار گیرد و مورد توجه واقع شوند بعد تمام شرایط ناتو تجزیه و تحلیل شوند. او از گام های سخن گفت که تا حال این کشور در این راستا برداشت است.


در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون ملی بوسنیا که به زبان انگلیسی پرسید در مورد شرایط ویژه کشور بوسنیا و اینکه آیا این شرایط مورد توجه در مذاکرات وزیران کشورهای عضو مد نظر قرار خواهد گرفت یا نه؟


او از ابراز آمادگی پیمان ناتو برای پذیرش بوسنیا در صورت برآورده شدن شرایط یان پیمان توسط این کشور خبرداد و علاقهمندی اش را ابراز داشت. او گفت که ما شرایطی را برای بوسنیا ارائه کردیم و در صورتیکه این شرایط برآورده شود به زودی برنامه عضویت این کشور عملی خواهد شد.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160