فرق بین فرهنگ گذشته و امروزه

Posted on at


فرق بین فرهنگ گذشته و امروزه


 


فرهنگ مجموعه از آداب و رسوم و اعتقادات است که در یک جامعه وجود دارد و بسیار مهم و ضروری در یک کشور است یعنی از یک نسل به نسل دیگرمنحیث میراث فرهنگی انتقال پیدا می کند.و یا از یک جامعه،به جامعه دیگر انتقال میابد وبه ما یاد میدهد که چگونه مسایلی را که ما به آن مواجه می شویم درست کنیم و چگونه احتیاجات روزانه ای خود را بهتر رفع کنیم و یک زندهگی بهتری داشته باشیم که این یک فرهنگ است که به ما منتقل میشود که این فرهنگ نهاد های مذهبی،زبان،اعتقادات و قوانین را در بر میگیرد


                                                                                                                                           


خداوند (ج)به ما انسان ها عقل و معرفت داده تا که بیشتر با آگاهی هایی که در زنده گی اجتماعی به دست می آوریم عمل کنیم درصورتی که حیوانات به طور ارثی خود عمل میکنند .وتوانایی یاد گیری شان بسیار کم است همین طور انسان ها هم فرهنگ شان رااز نسل های گذشته خود می آموزند.و توان یاد گیری انسان ها نسبت به تمام موجودات بیشتر است 


فرهنگ های متفاوتی در هر کشور وجود دارد اما فرهنگ ها داری وجوه مشترکی نیز هستند که این فرهنگ ها از زمان قدیم تا بهحال بسیار فرق کرده است و هیچ انسانی وجود ندارد که فاقد فرهنگ باشد و این کار ناممکن است. مثلا: در زمان قدیم مردم ازعنعنات بسیار قدیمی کار می گرفتند که این عنعنات بسیار مشکل و پیچیده بود و باید شب و روز زحمت می کشیدند تا که میتوانستند احتیاجات روزانه خود را برآورده کننداما در فرهنگ امروزه بسیار تغیرات زیادی بوجود آمده است که مردم احتیاجات شان را بسیاربا سهولت انجام داده میتوانند که تکنالوژجی باعث پیشرفت این سهولت ها شوده است و روز به روز در حال پیشرقت است که این پیشرقت در زنده گی تمام انسان هاارزش زیادی دارد 


 


 


 


 


 


 About the author

160