نقش علم در پیشرفت جامعه

Posted on at


علم و دانش از جمله کلمات پسندیده،زیبا ،کلیدی،و با ارزش در جامعه است که به وسیله علم انسان می تواند زنده گی خود و اشخاص دیگر را دگرگون ساخته و بهبود دهد علم کلیمه ی که تمام مردم جهان از زمانه های بسیار قدیم (پیدایش انسان) به آن آشنایی داشته و به آن ارزش زیاد قائل هستند و در پیشرفت جامعه نقش اساسی و برازنده دارد و اگر تمام مردم یک جامعه دارای علم و دانش باشند در جامعه خود هیچگاه شاهد اغتشاش و بی نظمی نخواهند بود

و زمان پیدایش علم و دانش بر می گردد به زمان معبوث شدن حضرت محمد به پیغمبری . که هر شب حضرت محمد خواب های عجیب دیده و صبح همانند رویا به واقیعت تبدیل می شد به همین خاطر حضرت محمد برای عبادت به غار حرا می رفتند و یک روز ناگهان حضرت جبرائیل(ع)رو به روی حضرت محمد ظاهر شد و اولین سخنی که از نزد خداوند(ج)به آن حضرت آورده بود کلیمه (اقرا) بود از اینجا فهمیده می شود که علم و دانش در نزد خداوند از ارزش فراوان برخوردار است و خداوند آن پیغمبرش که از علم هیچ چیزی نمی دانست به مراتب و جایگاه بلند علمرسانیده و کلمات قرآن را در زبانش جاری گردانید

چنانچه گفتیم که علم و دانش در پیشرفت جامعه از موثریت خاصی برخوردار است به این دلیل که به وسیله علم انسان ها همه روزه اختراعات و اکتشافات را بوجود آورده که همین اختراعات باعث پیشرفت و شناخت جامعه در جوامع بیرونی می شود. همچنان تمام انواع جلوگیری از خطرات چه در عرصه طبابت و چه در عرصه محیطی به وسیله علم صورت می گیرد


یعنی اینکه به وسیله داکتران است که مریضان صحت می گیرند و همین طبیبان اند انواع امراض و مکروبات را شناسایی و پیش بینی کرده و از بروز آن جلوگیری می کنند و هوا شناسان با در نظر داشت تغیرات روزانه نظرات خود را در مورد آب و هوا یعنی باد ،طوفان، زلزله ،آتش فشان و.....موارد بیان کرده گر چه از بروز آن جلوگیری کرده نمی توانند اما سریعا دست بکار شده و جان کسانی را که در همان مناطق اند نجات می دهند


و برای رشد هر چه بهتر علم در کشور های مختلف بخصوص در افغانستان که یک کشور عقب مانده معرفی شده  است مهم ترین عمل تعین اساتید زحمت کش، ورزیده و وظیفه شناس است چون وقتی که یک استاد درسش را به دل و جان بدهد تمام شاگردان با شوق و علاقه مندی درسش را گوش گرفته و به یاد گیری آن می پردارند و در آینده نیز روش همان استاد را در پیش گرفته و آینده را نیز پیشرفت می دهند پس برای داشتن آینده بهتر همین امروز باید کوشید و جامعه را اصلاح کرد160