نقش زنان در انتخابات

Posted on at


زن همانند مرد حق دارد که در انتخابات رای دهد٬ ونیز حقش است که به آیندهءخود تصمیم بگیردوآینده خود و خانوادهخودراروشن سازد.بله زن ومردحقوق مساویانه دارندومیتوانندکه برآیندهخود،کشور خود،مردمان خودوخانوادهخوددر انتخابات سهم بیشتری بگیرند.البته نیم پیکر جامعه رازن تشکیل میدهد. وزن میتواندکه درانتخاب رئیس جمهور آینده کشور خودسهم بگیرد.از نظر من زن ومرد حقوق برابر دارندپس چرارای ندهیم؟


بایدزن ازحقوق خوددفاع کند تازمانی که عدالت در کشوربرقرار شود.تاآغاز سال2014م خشونت علیه زنان زیادوزیادترشده بودوتافعلاهم زنان براینکه٬ آیارای دهند یا خیر. تردددارندوگویا باخودفکرمیکنندکه اگررای دهیم شاید کسی از رای ما راضی نباشد ودشمنی ای بین ما شروع شود.امامازنان اگررای ندهیم کشورمابه مشکل بر میخورد.وبه همین قسم افکاری در دوراهی قرار گرفتندونمیدانندکه سکوت کنند یامبارزه؟؟؟؟رای یک امانت است وباید استعمال صحیحی ازآن شود.میتوانید خودتان رئیس جمهوروآیندهکشورخودرا انتخاب کنید.ویک رای شماآیندهتمام مردم افغانستان است،درانتخابات شرکت کنیدوسرنوشت خودوهموطنان خودراتغیر دهید.


نه تنها زنان میتوانند رای بدهند،بلکه میتوانند رای هم بگیرند،فقط باکاندیدشدن.یعنی به هر قسمی که خواسته باشند(رای دهنده یارای گیرنده) می تواننددرآیندهجامعه وکشور خودسهیم باشند.درجامعه فعلی یک زن بهتر میتواندافکارخودرابه اشتراک بگذارد.ازاکثراآزادی های که برایش تعیین شده میتواند بگونهمعقول استفاده کند.اکثراٌزنان باافکاری که دارندمیتوانندنظم وهماهنگی رابه خوبی طرح وتطبیق کنندکه اینکار میتواند عدالت وانصاف رابه سرعت زیادی درجامعه پایدار سازد ویکی از ارکان مهم ترقی وپیشرفت دریک جامعه همین عدالت است.درجامعه ای که عدالت حکم فرما باشد افرادآن به زودی وخوبی میتوانند همه درکنارهم به تکامل پیشرفت خود ادامه دهند.که به مدت بسیار کمی دگرگونی مثبتی درکشور پدید خواهدآمد.بناءًازتمام شما مادران،خواهران وبزرگان خواهشمندم که بادقت کامل آیندهنه تنها طفل خودبلکه هزاران طفل دیگرراانتخاب کنید.فکر کنیدکه میخواهیدافغانستان را به کدام جهت سوق دهید.راه حقیقت رادر یابیدوازحق خودبه گونهکاملاًصحیحی،طوری استفاده کنیدکه همیشه برتصمیم خودببالیدوافتخار کنید.


امیدوارم گفته های من بالای تمام خواننده گان وشنونده گان گرامی تاحدودی تاثیر گذار باشد.


فهیمه جامی


برای دیدن مطالب قبلی من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat
 
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160