راز های موفقیت .....

Posted on at


(بسم الله الرحمن الرحیم)


(راز موفقیت)


راز موفقیت در تلاش نمودن خود انسان است.موفقیتی که همه انسان ها آرزوی آن را دارد.انسان تاکه تلاش نکند موفق نمیشود در بعضی ها صبر وتحمل آن موفقیت آن است.تاکه تلاش نکنیم موفق به کار خود نمیشویم.ونیز کسی که تلاش کند ولی موفق نشود آن نا موفقیتی نیست.همیشه پشت یک نا موفقیتی یک مو فقیت بسیار بزرگ است.قسمی که میگویند از پشت هر افتادن بلند شدنیست البته با تجربه بیشتر


.


انسان در زنده گی موفقیت های زیادیرا در پیش رو دارد ونباید ناامیدی را به خود تلقین کندزیرا که امید واعتماد به نفسش خود موفقیت است.موفقیت تنها در کامیابی در همان کاری که می خواهیم نیست گاهی امکان دارد همان ناکامی به صلاح ما باشد وبه خاطر آن کامیابی های زیادی از لحاظ معنوی کسب کنیم


اگر چه موفقیت راهایی بسیار زیادی دارد اما بهترین راهش  این است که با باور به خدای یکتا به پیش برویم وهیچگاه تسلیم شکست ومشکلات زنده گی نشویم می گویند هر کس روزی موفقیتی دارد شاید روزی موفق شوید که به راستی به موفقیت نیاز داشته داشته باشیدیک انسان نه تنها میتواند موفقیت رادر زنده گی خود نصیب شود  بلکه میتواند باکمک کردن به دیگران موفقیت را نصیب دیگران نیز کرده واز دیدن خوشی شان خرسند شود .وباز هم :تاکید میکنم باید تلاش کنیم وعرق بریزانیم ،زحمت بکشیم وراحتی خود راگاهی فدا کنیم تا بتوانیم یکی از زینه های دیکر موفقیت را نیز پشت سر بگذاریم یا گاهی آهسته آهسته  پیش برویم تا بتوانیم به اوج قله های بلند موفقیت دست یابیم


گاهی انسان با یک موفقیت است که میتواند موفقیت هایی تمام زنده گی خود را تضمین کند  اما این خیلی مهم است که موفقیت انسان از جانب خود انسان باشد نه کمک دیگران چراکه موفقیتی که خود انسان با تلاش خود حاصل کند لذت خیلی بیشتر دارد


. . .


..       .About the author

160