میراث های مانده نی ادیان درجهان

Posted on at


                                               


ادیان کلمه مرکب از دین میباشد چون در جهان دین های زیادی وجود داردبنابر این همه آن ها را با هم جمع کرده و بنام ادیان یاد میکنند . دین یعنی عقیده ایمان و باور کردن به یک شخص و یا هم بعضی از اشیا که این عقیده و ایمان انسان را از دگرگونی نجات داده و میتواند یک تکیگای امن برای انسان باشد .هر شخص در زنده گی خود نیاز به باور داشتن به یک خدا دارد تا هنگام تنهای بتواند با او راز و نیاز کند و درد های را که نمیتواند برای دیگران باز گو در خلو با خدایش برای او آن ها را باز گو کند و از او جویا کمک شود تا هم بتواند یک تکیگاه داشته باشد و هم کسی را برای شنیدن حرف هایش. در زنده گی کنونی بشر دین نقش بسزای را ایفا میکند چون هرانسان امروزی نیاز به بیان کردن درد هایش برای یک شنونده خوب دارد.در جهان ادیان زیادی حکمروایمیکنند که هر کدام از این ادیان از خود منشا و اساس خاصی را دارا میباشند که این ادیان مختلف پیروان زیادی را در جهان در کنترول خویش داشته و آن ها را با گفته های خود بسوی آنچه که به آن باور دارند رهنمای میکنند تا از این طریق بتوانند پیروان خویش را از رفتن به راه ی که خلاف باور آن ها باشد منع کنند و هم باور آن ها را نسبت به خودشان افزایش دهند .ادیان در جهان به بخش های مختلفی تقسیم شده اند که منشائ و اساس این ادیان برخاسته از زمان پیامبران و جنک ادیان با اسلام میباشد.که ادیان مشهور جهان عبارت اند از عسیویت یهودت اسلام و غیره ادیان که هر کدام بشیوه خود در جهان برای پیشرفت دین شان از طریق مبلیغین خویش به تبلیغ دین خود میپردازند که از این طریق تمام ادیان امروزه جهان گسترش یافته اند.اگر خواسته باشیم که از لحاظ قدامت و تاریخ هر دین را بنگریم میبینیم که هر کدام آن مراحل و سلسه های مختلفی را طی نموده است تا توانست به آنچه که میخواستند راهپیدا کند. که هر کدام آن از یک شخص و یک مکان مشخصی بنا شده است.به طور مثال اگر خواسته باشیم در مورد دین عسویت بدانیم میبینیم که این دی از حضرت عیسا(ع ) منشا گرفت


است که پیروان این مذهب حضرت عیسا(ع) را به عنوان خدای خویش پرستش میکنند و کتابی که برای ایشان نازل گردیده است را به عنوان کتاب مقدس خود قبول دارند  البته چون  این مذهب به دسته های مختلفی تقسیم گردیده است بنابر این پیروان آن دارایعقیده های مختلف میباشند که به عقیده بعضی از آن ها حضرت عیسا(ع) خدا و برخی ایشان را پسر خدا خطا ب میکنند .همچنان یکی از مشهورترین ادیان جهان هم اسلام میباشد که پیروان این دین به خدای یکان عقیده دارند که در اساس گذاشتن این دین پیامبران زیادی نقش داشتن که هر یک از آن ها در زمان خود داری کتاب و پیروان خود بودند اما بنا بر بروز مشکلات در بین پیروان آن ها کتاب های شان  منسوخ گردیده است که اخرین پیامبر اسلام که حضرت محمد (ص) میباشند این دین را به پایه اکمال رساندن و اخرین کتاب که از آسمان بر زمین فرود آمد قرآنکریم بود که به عنوان اخرین کتاب برای اخرین پیامبر برای رهنمای بشر فرستاده شد .
About the author

160