اتحاد

Posted on at


اتحادیعنی همبستدگی دربین جامعه

بهترین چیزدرزندگی انسانهااتحاداست زیراکه انسانها می تواندبااتحاددریک مجمع زندگی کنندهمان طوری که درزمان حضرت محمدص دربین مسلمانان اتحادزیادوجودداشته همین اتحادآنهاباعث کامیابی زیاد شدبودحضرت محمدص تواستند  توسط اتحادیکی دربین مسلمانان ایجادکردبودن اسلام رابه جهان نشان دهند زیراهمان اتحادبودکه آنهارادرکناریک دیگرجمع کردبود

 

....

انسانهاباداتحادمی تواننددرمقابل هرچیزایستادیگی کنند ازگذشته تاحالااینطور نتیجه می گریم هرجای که اتحادوجودداشته باشد آنجا صلح آرامش آسایش عدالت وجود دارداگردقیق فکر کنیدمی بینیدکه اگرعدالت دریک دولت وجودداشته باشد آن دولت همیشه سرفراز وباعث پایبندی همان دولت میشود .. پس میشه کوشش کنید در بین فامیل خود اتحاد ایجاد کنید تا اینکه همین اتحاد از خانواده ما شروع شود وبه اجتماع ختم شود هرجایکه اتحاد وجودداشته باشد در همانجابرکت است اگرمردم یک کشوردارای اتحادخوب باشندآن کشورهیچ وقت به مشکل روبه روی نمی شوند

 

.

ملتی که افرادآن درغم وشادی یک دیگرشریک باشندیقینن ملت کامیاب وباسعادت می باشدمسلمانان اگردربین خوداتحادبه وجودآورندمی توانندتمام مشکلات اقتصادی سیاسی اجتمای راحل نماینداگردقیق فکرکنید می دانیدکه اتحادرمزموفقیت دربین یک جامعه است

  About the author

160