اطفال پروانه های بهشت اند

Posted on at


بهترین دوره زنده گی برای همه افراد دوره طفولیت شان است. در این دوره باید با آنها رویه خوب نماییم. در مقابل شان از محبت, صمیمیت, لطافت, نرمی, رفتار و کردار خوب کار بگیریم تا آنها خاطرات خوش از زنده گی شان داشته باشند .

حال اگر نگاه بیندازیم به اطفال در افغانستان میبینیم که تعداد زیادی از آنها با فقروناداری وتعدادی از آنها با یتیمیت اینکه فامیل های شان را از دست داده اند, وتعدادی هم از آنها بامشکلات خانواده گی زنده گی بسیار دشوار را به پیش دارند.

فقر یگانه دلیل است که باعث بی سوادی اطفال شده است. فقر اقتصادی در افغانستان باعث این شده است که تعداد زیادی از اطفال از سواد محروم باشند.

فعلا شرایط تعلیمی برای اطفال داده شده است. اما با کمال تاسف اکثر آنها با مشکلات و چالش های فراه رویشان نمیتوانند کسب علم نمایند. و ازشر کلمه گره خورده در آینده با نامشان همانا بی سواد رهای یابند.

زیرا در شرایط کنونی تعداد زیادی از اطفال به جای اینکه به کودکستان بروند, آنها درمعرض آفتاب در گرمای تابستان ودر سرمای طاقت فرسای زمستان با شکم گرسنه زنده گی بسیار مشکلی را سپری مینمایند, و در داخل سرکها دست به جمع آوری آشغال میزنند, وبرای بدست آوردن یک افغانی به دروازه هر دوکان چشم میدوزند.

به جای اینکه آنها به مکاتب بروند, و هر روزشانرا پربارتر سازند, در گرمای تابستان ودر سر مای زمستان درداخل کثافات اند, وبرای بدست آوردن لقمه نان از صبح تا به شب زحمت می کشند. اینها همه درد و رنج هایست که اکثر اطفال این سرزمین به دوش میکشند. و زنده گی شان را باچنین وضیعت دشوار سپری مینمایند.

این مسئولیت هر کدام از ماست مسئولین مربوطه را وادار سازیم تا به این وضعیت شان توجه نمایند. نباید آنها با چنین وضیعت زنده گی را پیش ببرند. درخانه و اجتماع به اساس شئونات اسلامی برای شان حقوق مشخص شود. تا آنها نیز بتوانند مانند دیگر اطفال خوشبخت زنده گی آرامی در کنار فامیل های شان داشته باشند .

زیرا ما همیشه به این باوریم "اگر کارامروز ویا هفته ما آغاز خوب داشته با شد انجامش هم خوب است".

پس اگر اطفال ما دوران طفولیتش را به خوبی بگذرانند تمام عمرشان به خوبی سپری می شود.

رعنا افضلی

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie

 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 859
160