سلامتی

Posted on at


تندرستی یکی از جمله پر ارزش ترین و بهترین نعمت که خدداوند برای بنده هایش ارزانی داشته که ما بنده ها


همیشه شکر گذار خداوند باشیم که چنین نعماتی را برای ما اعطا کرده تا ما بتوانیم به خوبی از این نعمات گرانبها
استفاده کنیم وهمیشه که صحتمند هستیم باید شکرگذار خداوند یکتا باشیم.خداوند نعماتی که برای ما اعطا کرده مواظبت آنها را به دوش خود ما گذاشته که چگونه از این نعمات استفاده
میکنیم وچقدر برای مواظبت از آنها کوشش میکنیم اما اشخاصی هستند با وجودیکه از صحتمندی کاملی
برخوردارهستند به درستی مواظبت از بدن خود کرده نمیتوانند مثال خوب اینست اشخاص دارای دندانهای زیبا
سالم هستند اما دندانهای خود را بصورت درست مواطبت کرده نمیتوانند دندانهای خود را به وقت مسواک
نمیکنند ویا هر چیز سخت را به دندانهای خود شکستانده روز به روز دندانهای آنها تخریب گردیده باعث درد
زیاد میگردد همین جا است که شخص قدر دندانهای خود را میدانند.شخص سالم باید برای سالم ماندن بدن خود باید ورزش کند غذاهای مفید ومیوه استفاده کند واز این نعمتی
که خداوند برایش اعطا کرده به شکل خوب حفاظت کند شخصی که دارای بدن سالم باشد از سالم بودن بدن
خود لذت میبرد وعمرش نیز طولانی تر شده وهمیشه شاداب میباشد.
اشخاصی هستند که خودشان به دست خود صحتمندی خود را از بین میبرند این اشخاص با کشیدن سگرت ویا
نسوار انداختن سیستم هاضمه ودندانهای خود را از بین میبرند خود سگرت کشیدن باعث مریضی های زیادی
به شخص میشود از جمله نفس تنگی که یک مشکل بسیار بزرگ است که به شخص آزار دهنده وآسیب رسان
میباشد برای اینکه همه اشخاص صحتمند بمانند باید زیاد کوشش کنند تا از خطر میکروب ها خود را نگهدارند
تا باشد که همه به شکل درست وسالم به زنده گی خود ادامه داده واز زنده گی لذت ببرند.
About the author

160