نقش جوانان درانکشاف وترقی کشور

Posted on at


 


با توجه براینکه جوانان از ظرفیت های بلقوه وبلفعل فراوانی ،همانند تربیت ومسئولیت پذیری،وجدان کاری،ساز گاری اجتماعی ومشارکت پذیری فعال برخوردارند،بنا بر آن سهم بزرگ در شکل دهی سر مایه های انسانی وعلمی داشته باشند.سرشت جوانان چون زمین غنی وپاک می باشد که امکان رشت هرگونه پذیری در آن وجود دارد


.


امروز نبض کشور وپیشرفت وتوسعه جامعه به دست جوانان آگاه سخت کوش رقم خواهد خورد که باجدیت ودرایت،زمینه های سر بلندی وترقی وپیشرفت کشور را فراهم می سازد این جوانان ادرافق آینده کشور،یک افغانستان آباد وپرنعمت را تر سیم خواهد کرد.


یکی از راه های ترقی وپیشرفت کشور ما سرمایه گزاری به خاطر تربیت وآموزش جوانان ونسل آینده شان می باشد.نسل جوان به عنوان نیروی فعال ومتحرک پر تلاش و با احساس می تواند نقش خوبی در توسعه وپیشرفت یک جامعه داشته باشد.با پایان یافتن سه دهه نا امنی در افغا نستان وبه وجود آمدن زمینه تحصیل ،جوانان کشور روز به روزبه رشد وانکشاف کشور،علاقه مند به تاسیس مراکز فرهنگی ویا اقدام به ایجاد انجمن ها واتحادیه های جوانان به فعالیت در عرصه های سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی کشور می پردازندافغانستان به جوانان نیاز دارد،جوانان متقابلآ درعرصه های یاد شده با همت اند و پشتکار دارند جوانان اند که صلح در کشور تامین خواهد شد وکشور به پیشرفت وسعادت خواهد رسید.جوانان باید در تنظیم ،انسجام،وحدت وهماهنگی خویش وسایر اقشار وطبقات جابیندیشندمعه بکوشند،ملی ،وبا احترام به نظریات یکدیگر با تبادل افکار واندیشه های شان به میظوری هماهنگی میان شان افغانستان را آباد سازند.


جوانان ونوجوانان چشمه جوشان نیرو واستعداد هستند،جوان یعنی آینده،جوان خوب برای یک کشور پیشرفته ،یعنی آینده خوب .جوانان ونو جوانان ما اهل فکرکردن،دریافتن وتحلیل کردن باید باشند این هم امتیاز دیگری استجوانان باید در توسعه وپیشرفت وبازسازی کشور نقش مهم وسازنده شان را ایفا کنند صلح وامنیت سر تا سری را در کشورتامین کنند،برضد جهل وفقر وسایر مفاسد اجتماعی واخلاقی دست به مبارزه مستمر وبی امان بزنند.


 160