صادرات واردات افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشورزراعتی است البته ساحه زیادآن راکوه هاتشکیل می دهد.ساحات همواربرای کشت زراعت کم بوده ازلحاظ نفوس روزبه روزنفوس کشورروبه افزونی بوده نه دولت ونه وزارت زراعت متوجه این کشوربوده که ساحات زراعتی رابه ساحات مسکونی تبدیل می شودساحات کشت وزراعت کم شده صادرات که ازطریق زراعت به دست می آمدنظربه نفوس قبلأخوب بودمتآسفانه سه دهه جنگ مهاجرت هامداخلات بیگانه گان این کشورراروبه فقروبدبختی سوق می دهد.ارقام های بالای ازطریق وزارت زراعت بخاطردل خوش کردن مقامات ازخودبروزداده درحالیکه دهاقین ازنحوکشت وکارخوددل سردبوده درحالیکه یک روز گندم آردوبرنج ازکشورهای خارج به کشورمانیایدمردم به گرسنگی وقحطی روبه روشده اگراین هاداده از پیشرفت زرارت سرمی دهندچه کرده اندازنگاه گندم یابرنج به یک حدکه بتواندت کافوکندوجودندارد قبلآ درحصه زراعت توجه زیادتری می شدافرادمسلکی وکاربه اهلش سپرده می شد.زراعت افغانستان رونق بیشتری داشته صادرات افغانستان ازقبیل پسته که درسطع جهان ازکفیت بالابرخورداربوده متآسفانه درطی سه دهه جنگ قطع درختان پسته عدم دسترسی دولت خام چیدن پسته پیش ازموعدمعینه آن بالای کفیت ازنگاه وزن پوچ بودن پسته تاثیربه سزای داده این قلم مهم صادرات افغانستان به شمارمی رفت جهارمغزبادام انگورانارسیب کشمش بوده دیگرازاقلام مهم صادرات افغانستان قالین وگلیم های افغانی درسطع جهان شهرت خوبی داشت.پشم وکرک ازاقلام مهم صادرات افغانستان بشمارمی رفت اتاامروزاین نسل هادرافغانستان کم شده می رود.البته صادرات قبلی افغانستان بهتربوده امروزسیب های وردک به پاکستان برده باکستان این سیب هاکه باکوالتی بالا بوده به دیگرکشورهاصادرمی گردداین هم یک ضربه به دهاقین وباغ داران کشورمی باشد.بایدپیرامون صادرات کشورتوچه خاص صورت گیرد.واردات افغانستان ازقبیل ماشین آلات زراعتی سامان آلات زراعتی ازتراکتورگرفته تابیل وداسخریداری طیارات ملکی ونظامی وانواع عراده جات جهت حمل موادومسافربری می باشد.این کشورازخودچیزی ساخته نتوانسته حتی سوزن راازدیگرکشورهاواردمی نما ید.دراین کشورقرارگفته قبلی هیچ کس ازدولت مردان به فکرنشده سمنت داریم آهن داریم متآسفانه ازدیگرکشورهاواردمی نمایم.


به امیدموفقعیت های هر چه بیشتر مردم مان هستم


نویسنده:ماری :امیریAbout the author

marie444aniri

ماری امیری صنف ییازدهم مکتب محجوبه هروی علاقمند به باسکتبال هستم
انسان باید همه وقت سعی و تلاش از خود بخرج داده تا بهدف خودبرسد.

Subscribe 0
160