نقش جوانان در پیشرفت کشور

Posted on at


 

جوانان باید در پیشرفت،ترقی،سازنده گی وآبادی کشور خود زیاد کوشش کنند چون افکار یک جوان نسبت به افکار یکی دیگر متفاوت است وهر

کدام مفکوره وافکار متفاوتی دارند وهمه چشم امید شان بسوی این جوانان است تا این جوانان بتوانند کشور خود را آباد سازند چون سرشت جوانان

یک زمین با نیروی وتوان وپاک بوده که در آن امکان رشد هر قسم بذری در آن وجود دارد وجوانان هستند که باید با تلاش وکارکرد بتوانند آینده کشور را به شکل خوب رقم بزنند.

 

وبا جدیت وصادقانه زمینه آبادی،سربلندی وپیشرفت کشور را فراهم کنند در مکاتب،پوهنتونها ودیگر مکانهای درسی حضور پیدا کنند ودر پیشرفت

کشور سهم بیشتری بگیرند یکی از پیشرفت های دیگری کشور اینست که که باید سرمایه گذاری های زیاد در عرصه بنیان گذاری اماکن درسی

شود که جوانان بتوانند آموزش های بهتر وبیشتری را فرابگیرند وبا تلاش سعی،کوشش وبا احساس مسوولیت بتوانند یک پیشرفت خاصی کنند.

 

با به پایان یافتن سه دهه جنگ در کشور ما وبعد از گذشت نا امنی ها ونرفتن مه مکاتب علاقه مندی جوانان به درس

زیادتر شد وکورس های آموزشی،نهادهای فرهنگی وانجمن ها جوانان توانستند به فعالیت ها در عرصه های سیاسی،

اجتماعی،فرهنگی واقتصادی بپردازند وپیشرفت کشور هم به فعالیت جوانان نیازدارد همین جوانان هستند که کشور

میتواند به سوی پیشرفت،سعادت،خوشبختی وامنیت روانه میشود وباید جوانان کوشش کنند که با تفاهم،اتحاد واتفاق وبا پذیرفتن نظریان یکدیگر بتوانند مشور را آباد کنند.

جوانان ونوجوانان کشور ما از افکارونیروی فکری خاصی برخوردار اند جامعه ما اعم از دختر وپسرهمه فعال

هستند وما باید به آنها افتخار کنیم وباید در برای پیشرفت بیشتر این جوانان توجه زادی صورت بگیرد چون

همین جوانان هستند که با تلاش علم میاموزند وبا عشق وعلاقه زیاد تلاش های شبانه روزی،پشتکار وزحمت های ناپذیر به کشور خود خدمت کنند.

 About the author

160