رسانه های تصویری

Posted on at


بنام خدا


 


رسانه های تصویری


 


رسانه ها یکی از اساسی جوامع بشری هستند و از ان جمله رسانه های تصویری از پدیده های عصر جدید است که امروز در همه جا و در کشور ما بیننده فراوان دارد امروز رسانه های تصویری شامل تلویزیون و سینماست و تلویزیون بیشتر از سینما عمومیت دارد همه رسانه ها و بخصوص رسانه های تصویری دارای جنبه های مثبت و منفی می باشند. کار همه رسانه ها و از جمله رسانه های تصویری و تماشای ان دارای فواید و مضرات است. 


تلویزیون یک دستگاه است و درس های قران و تجوید انرا می توان دید و شنید و از انها استفاده ها کرد. سایر علوم را نیز میتوان از تلویزیون و برنامه های اموزشی ان فرا گرفت و تجربه ها و ازمایش ها را دید و طریقه ها را اموخت. همه و بخصوص زنان و دختران می توانند در امزش اشپزی، خیاطی، نظافت و حرفه ها از برنامه های تلویزیون استفاده کنند. 


حتی پخش اخبار حوادث ناگوار می تواند تاثیر مثبت داشته مثلا خبر یک حادثه ترافیکی و دیدن انچه پس از حادثه اتفاق افتاده است زیرا عبرت اموز خواهد بود و باعث جلوگیری از تکرار حوادث در اینده می گردد. حوادث خوشکوار برنامه های تفریحی درامه ها و سریال های سالم و اموزنده و فلم های هنری و کارتونی می تواند برای همه اعضای خانواده بویژه اطفال سرگرم کننده و دلچسپ باشد.و چیز های مفیدی را از ان بیاموزند. 


  واما تماشای تلویزیون ضرر های هم دارد که نباید انها را نادیده گرفت. دیدن همه برنامه ها و مشغول شدن به ان، وقت زیاد را در بر گرفته و سبب خلل و یا عقب مانی کار ها می گردد. این تاثیر منفی ، شامل حال مامورین ، معلمین، شاگردان، اهل کسب و کار و حتی زنان خانه میشود. بسا دیده شده است که تماشای تلویزیون که ساعت ها وقت را در بر گرفته و باعث پائین امدن سویه تعلیمی شاگردان شده و انها نمی توانند که به درس ها و کارخانگی خود برسند. 


پس می توان گفت که رسانه های تصویری در کنار فواید دارای مضرات جدی است که دولت و خانواده ها باید سعی در کنترول ان نمایند. امروز اکثر کانال ها به سنگر های تهاجم فرهنگی مبدل شده و کشور های اسلامی و شرقی را نشانه گرفته اند هر گاه کانال های تلویزیون های داخلی اصلاح و از خارجی کنترول نشود بنیاد های اخلاقی و هویت فرهنگی جامعه ما 21 مواجه خواهد شد.   


THE ENDAbout the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160