خواستهای جوانان ازجامعه

Posted on at


 

 

 

 

جامعه ما را بیشتر طبقه جوان تشکیل میدهد واین طبقه

جوان هرکدام دارای خواستها وآرزوهای انفرادی واجتماعی اند، بدون شک هرکدام ازما خواستها وآرزوهای در زندگی داریم که میتواند خواستهای انفرادی باشد ویا اجتماعی خواستهای اجتماعی جوانان ازجامعه شان نیز متعدد می باشد ویگانه خواست جوانان ازجامعه تعلیم وتعلم است ،

مملکت عزیز مان افغانستان بیش ازهرچیز نیازی به آموختن علم ودانش دارد زیرا که این عمل میتواند مردم مارا آگاه بسازد وبه آنها بیاموزاند که چگونه باید زیست

،چگونه باید بود تاکه مملکت را ازین بدبختی وازین فقرنجات داد. تاریخ نشان داده است که یگانه راه نجات ازهمه مشکلات اقتصادی واجتماعی آموختن علم است زیرا وقتی کسی دنبال علم وادب برود ابتدا خودش مصروف آموختن علم میشود و وقت برای کارهای بد،نابهنجاری وفروپاشی جامعه ندارد ودرقدم دوم وقتی علم راپیشه کند علم به او می آموزاند که چگونه زندگی باید کرد تاهم مردم درین دنیا ازانسان راضی باشد وهم در آخرت خداوند اورا ازعذاب دوزخ نجات میدهد. درقدم سوم وقتی کسی رشته ئی ازعلم را بیاموزد درحقیقت سرمایه معنوی به خود ذخیره کرده است که میتواند همیشه با استفاده

از آنسرمایه معنوی اش هم سرمایه مادی به خود بدست بیاورد وهم جامعه فقیر خود را ازنگاه معنوی ومادی از آن سرمایه معنوی اش مستفید سازد وخواست دیگری که جوانان از جامعه و ازین ملت رنج دیده دارند اینست که مردم جامعه از نظامیان این مرز وبوم حمایت کنند و نظامیان کشور را تشویق کنند تا که این دلیران بتوانند افتخارات را نصیب این ملت رنج دیده خود کنند. جوانان ما بعد ازین درکنارهم خواهند بود وهمه با یک هدف وبا یک صدا این ملت رنج دیده را ازین همه مشکلات نجات خواهند

داد،تنها چیزی که میتواند کشتی مشکلات مان را به ساحل برساند اتحاد واتفاق بین تمام مردم وتمام اقوام ومذاهب این مرزوبودم است

 

مرسا قادریAbout the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160