ضررها و فواید گرسنگی

Posted on at


ضررها و فواید گرسنگی:ویژگیهاوشاخص های فقر: زنده گی فقرا با ویژه گی های محیطی زودتر شناخته میشود.اینان افرادی هستند که در مقایسه با دیگران کم درآمدترند.در برابر مخاطرت های اجتماعی کمتر مصئونیت دارند.قدرت زبان و رشوه دهی ندارند و کارشان بخوبی روبراه نمیشود.زندگیشان با قرض و طلب همراه است،خانه بدوش اند ولباسهای کهنه میپوشند و همچنان بیش از دیگران مریض میشوند.ونوع بیماریشان ناشی از کمبود ویتامین و مواد معدنی است ،کم خونی ،ناراحتی های قلبی و ریوی دارند. صرع و اختلالات روحی روانی و کلیوی بیشتر در آنها مشاهده میشود.روحیه شان اغلب افسرده و یاس آمیز است و بیشتر فریب میخورند.همه ی ضرر های که ذکر شد اکثراً در اثر گرسنگی است اگر چه گرسنی رنجی تلخ وناگوار است،اما در آن چند فایده مرتبت است که برای شما در زیر ذکر میکنم:        -1آنکه دل از کدورت های حیوانی رها واز آرایش بهیمی پاک میگردد.پیغمبر اسلام (ص)فرمود که:دل های خود را به کم خوردن،زنده گردانیدوبه گرسنگی پاک سازید که هر کس خود را گرسنه دارد،زیرک وهوشیار شود.شیخ شبلی «رح»فرموده اند که:هرگاه گرسنه نشستم در دل خود حکمتی وعبرتی تازه یافتم.حضرت رسول الله «ص» فرمودند:سیر مخورید که نور معرفت در دل شما کشته میشود.                     2-درگرسنگی دل رقیق ونرم می شود،چنانکه لذت مناجات،تفکروذکرمیسرمیگردد.ازسیری وپرخوری،قساوت وسخت دلی میخیزد،هر ذکری که بکنند بر سر زبان شان باشد و در دل آنها اثر نمیکند و دلشان از آن بی خبر میباشد.    3– آسایش و بی خیری زمینه وعامل مؤثر طغیان و دروازه دوزخست.بر عکس شکستگی و بیچاره گی،زمینه تسلیم،تعبد و درگاه بهشت است... از آن بود که کلید خزائن روی زمین را به حضرت محمد(ص)عرضه کردند،فرمودند:نخواهم،بلکه روزی گرسنه بودن و روزی سیر بودن را دوست دارم،چون گرسنه شوم،صبر کنم و چون سیر شوم شکر کنم خدای عزوجل را.  4–آنکه اگر سیر باشد گرسنگان را از یاد ببرد و بر خلق خدا شفقت و مهربانی نکند و آخرت را فراموش گرداند....به همین دلیل بود که حضرت یوسف(ع)را گفتند که :خزاین روی زمین تو داری ،چرا گرسنه باشی؟فرمود که میترسم اگر سیر شوم،درویشان گرسنه را فراموش کنم.About the author

160