شهید و شهادت

Posted on at


شهید و شهادت چیست؟ این از جمله مسایل است که متأسفانه امروزه در جهان غوغا به پا کرده که اگر کسی را بکشند ویا ترور کنند می گویند شهید.

آیا همین است شهید ویا شهید از خود مفهوم خاصی دارد؟

شهید وشهداکسانی اند که در راه خداوند (ج) به خاطر اعلای کلمةالله جهاد نموده وشهیدمی شوند.چنانچه پیامبر (ص)می فر مایند:"کسی که در طلب تحصیل علم بیرون می شود تا زمانیکه بر گردد در جهاد می باشد اگر در راه تحصیل علم بمیرد شهید بشمار میرود."

چنانچه خداوند (ج) می فر ماید: "گمان نکنید آنانیکه در راه خداوند (ج) جهاد کردند و شهید شدند مرده اند بلکه ایشان زنده اند و درنزد پروردگار خویش روزی داده می شوند".

پس شهدا از مقام و منزلت خاصی در نزد خداوند (ج) بر خوردار اند. کشور ما و شما بزرگان و شخصیت های جهادی زیادی را از دست داده است که بخاطر دفاع از وطن، ناموس خویش در مقابل دشمنان ایستاده گی کرده و خون های پاک شان را ریختاندند و شهید شدند.

همچنین اگر فردی می خواهد مال شخصی را به زور بگیرد، در مقابل شخص از خود ایستاده گی نشان دهد وکشته شود. علما گفته اند: که این هم درجه شهید را حاصل میکند. اما آنچه شهید در راه خدا حاصل می کند این شخص کما یی نخواهد کرد. یعنی شهید آنچه که قبلاً تذکر داده شد کسانی که در راه خداوند (ج) بخاطر اعلای بر افراشته کلمة الله جهاد می کنند کشته و شهید می شوند.

آرزوی شهید بعد از شهادت چنین است که ای خدایا مرا دوباره زنده نما تا دوباره در راه تو جهاد کنم و شهید شوم. هم چنین در روایت از عمرفاروق (رض) آمده. که حضرت عمر فاروق (رض)همیشه دعا می کردند که ای بار الها مرا در شهر پیامبرت شهید بگردان صحابه تعجب می کردند که آیا این امکان دارد تا اینکه حضرت عمر (رض) توسط ابو لولو مجوسی به شهادت رسیدند و در شهر پیامبر (ص) در مسجد نبویه در حجره حضرت عایشه (رض) کنار رسول الله ویار غار آنجناب دفن گردیده اند.شهید کسی است که در راه خدا با ایمان قوی حرکت کرده وکشته می شوند.

در کشور ما کسانی بودند که در راه خدا شهید شدند و تا آخرین قطره خون خوداز این ملت وسر زمین با وجودیکه هیچ وسیله جنگی نداشتند اما با یاری خداوند متعال و با ایمان قوی که داشتند پیروز شدند. که از آنجمله ما می توانیم شهدای گمنام 24حوت هرات، شهید صفی الله افضلی، احمد شاه مسعود وغیره شخصیت های جهادی نام برد که واقعاًاین شخصیت های بزرگ مردانه جنگیدند پیروز شدند.

پس نتیجه می گیریم که چون پهلوانان و فاتحان بزرگ صدر اسلام صادقانه در راه خداوند (ج) و دفاع از ناموس وطن خویش به پا خواسته و جهاد کنیم تا مقام شهادت را کمایی نماییم.

روی شهدا شاد ویاد شان گرامی باد

رحیمه محمدی

:برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید

http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat

 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160