کتاب بهترین دوست انسان

Posted on at


                              


انسان موجودی که همیشه در پی بدست آوردن  بهترین امکانات برای ترقی زنده گیش است و این موجود خارق العاده که خلیفه و نماینده خداوند در روی زمین است با آن هم برای رسیدن به خواسته هایش نیاز به کسی دارد که در همه جا رهنمای او باشد و به عنوان یک همراه او را یاری کند چون در جوامع امروزی مصروفیت ها و مشاغل انسان بنا بر پیشرفت جامعه و مساحت شدن زمینه کاری زیاد شده است انسان نمیتواند که به مشکلات و همراهی کردن دوستانش برسد .پس انسان که نیاز به یک همراه دارد چطور متواند یک همراه داشته باشد تا با آن مشکلاتش را در میان بگذارد؟کتاب میتواند که بهترین دوست برای انسان باشد دوستی که با آن ورق های سفیدش با انسان حرف ها و سخنان زیادیی را در میان گذاشته و تک تک از سخنانش با آرامی گوش میکند بدون آنکه از او خواهان کدام باداش باشد.این دوست خاموش همیشه یار و یاور انسان میباشد و در تنهای های انسان همدوشش میباشد.کتاب دوستی که هر قدر آن را اذیت کنیم با آن هم بدون کدام کینه و نفرت ما را کمک میکند تا مشکلات خود را حل نمایم .کتاب ها به بخش های مختلف تقسیم شده اند که این کتاب در بخش های مختلف میتواند یک رهنما در حل مشکلات انسان باشد .کتاب های مختلف دارای موضوعات مختلف میباشند که این کتاب ها شامل کتاب های علمی تاریخی فرهنکی و کتاب های قصه میبشاند .بزرگترین بخش کتاب ها مربوط به کتاب های هستند که در مکاتب به عنوان کتاب های درسی از آن ها استفاده میشود که این کتاب در تدریس شاکردان مکاتب بسیار مفید میباشند.هر انسان نیاز دارد تا در مورد هر موضوع معلومات داشته باشد تا بتواند مشکلات خود از طریق معلوماتی که دارد به آسانی حل نماید و انسان میتواند این هدیه گرانبا را از طریق مطالعه کتاب های مختلف بدست آورد چون کتاب ها دارای هر گونه معلومات میباشند و تنها موجعی است که بدون پرداخت کدام هزینه میتوانیم از معلومات آن استفاده نمایم .کار شناسان تحقیقات خود بیان داشتند که یکی از بهترین راه های رسیدن به آرامش و تقویت روحی انسان مطالعه کردن مسباشدچون انسان هنگام مطالعه کردن تمام خستگی اش رفع میشود و بهترین ورزش و سرگرمی برای انسان مطالعه کردن در یک مکان آرام باشد.بعد از مطاله در مورد کتاب و فواید آن این را میفهمیم که کتاب تنها دوستی است که ارزشش از طلا هم بیشتر میباشد چون این دوست ما هیچگاه ما را تنها نگذاشته و ما را از جهان و موجودات آن آگاه میسازد هر چند که کوچک تر از آن ام که بخواهم مقامی را برای کس و یا چیزی تعین کنم با آن هم من کتاب با ارزش ترین نعمت میدانم و آن را یک دور گرانبا برای رسیدن به هدف های ما مینامم.


 


 About the author

160