معلم

Posted on at


زمانیکه نام معلم رامیشنویم بایداولترازهمه بدانیم معلم کیست وچه کسی را میتوان معلم گفت.


معلم کسیست که تعلیم دهنده علم ودانش است اگربگویم معلم بشریت خداج است بی موردنخواهدبودچون خداوندج است که بواستی جبرایل ع به حضرت محمدص درغارکوه حرامیگوید اقرا) بخوان


 


.


با {اقراباسم ربکه} بگوبنام خدایک توراآفریدپس اولین معلم انسانها همان خداوندج است.ازاین روفرمانبرداری برهمه مسلمانان فرض گردیداست.درسطح خانواده اولین معلم انسانها مادراست که علاوه براینکه به طفل حرف بیاموزددرتربیت اجتماعی آن هم ازهیچ نوع سعی وکوشش حتی جان ودل خودرا فدا میکند


.


ازهمین جاست که خداوندج مقام مادروپدرچنین تعریف میکندکه بهشت زیرپای پدران ومادران است که این بهترین مقامی است که خداوندج برای شان داده است پس گفت می توانیم ازمساجد آغازوتامکاتب همه آنا نیکه درتربیه وپرورش روح انسان سعی وکوشش نمایندمقام شان والابودواین مقام همان مقام پیغبری است که پیمبران اندکه انسانهارااز تاریکی به روشنای دعوت نمودوبشریت راازبدبختی ها نجات دادند پس همین مسلمین اند


 


 


که انسانهارابه هرمقام که شمامشاهدنمایدچه داکترچه مدیرهمه وهمه راانبیا رامعلم تربیه نمودوجادارد که بگویم مقام معلم والاترین وزیباترین مقام است


و معلم نماد است از بنیان یک جامعه خوب و پیشرفته میباشد


 About the author

160