خود هوشیاری وشراف بصیرت

Posted on at


خود هوشیاری وشراف بصیرت

انسانی که هر لحظه بر خود نظر می کند و بر ضمیر و باطنش القا می کند او دیگر آدم سابق نیست و خود را به اذن خداوند از نو خلق کرده است او دیگر باور های منفی سابق را ندارد این اصل به شما می گوید که تو دیگر انسان سابق نیستی تو انسان دیگری شده ای انسانی که متحول شده و به دنیایی از آرامش رسیده انسانی که به شخصیت دیگر رسیده انسانی که بنده شایسته خدای رحمان شده است وتمام ویژه گی های این انسان متحول شده هر لحظه در جلو چشمانش زیبایی می در خشد و در او روحیه امید یاور شخصیت و اعتماد به نفس ایجاد می کندعلت اینکه این اصل مهمترین اصل فکری است همین است که انسان ها تحول را در خود ایجاد می کنند اصولآ فکر یک حرکت لحظه به لحظه نرم افزاری وبرنامه ریزی کردن با برنامه نویسی در ضمیر ناخوداگاه انسان است

بلی شما انسان زیبای دیگری شده اید واین معنا را هر لحظه به ضمیر نا خودآگاه خود القا می کنید که بلی در دنیای من اتفاق بزرگی افتاده است واینک انسان دیگری در عرصه حیات فرماندهی می کند واین شما هستید انسان زیبا متعال عاشق بادنیایی از عشق در دل انسانی با دنیایی از اعتماد به نفس وخود باوری انسانی موحد متدین آرام باشخصیت خدا گونه زیبا اندیش زیبانگرسلامت محبوب باروحیه ای بسیار شاد وشادی آفرین وغیره این معنای اصل خود هوشیاری و اشراف وبصیرلحظه به لحظه به خود است واین احساس لحظه به لحظه شما نسبت به خودتان است آفرین بر شما    About the author

160