نا امنی

Posted on at


ما در جامعه به فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی ضرورت داریم. این فعالیت ها در صورتی امکان پذیر است که امنیت کافی وجود داشته باشد واگر امنیت کافی ودر حد لازم وجودنداشته باشد افراد، سازمان ها ونهاد ها از کار و فعالیت عادی باز میمانند


.


قبل از هر چیز لازم است که مفهموم امنیت را توضیح دهیم.


امنیت به وضیعتی در جامعه گفته میشود که مردم احساس آرامش و اطمینان خاطر کنند و از هیچکس یا سازمانی تهدید نشوند


.


امنیت انواعی دارد که مهمترین آنها عبارت از : امنیت جانی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. در یک تقسیمات عمومی می توان گفت که امنیت به دو نوع روانی و فزیکی تقسیم می شود.


امنیت روانی زمانی حاصل میشود که امنیت کامل وجود داشته باشد و امنیت فزیکی کم ترین حد امنیت است چونکه اگر امنیت فزیکی تهدید شود جان مردم به خطر می افتد و در این صورت امنیت روانی نیز وجود نخواهد داشت


.


عوامل نا امنی:


نا امنی زمانی رخ می دهد که قواعد اجتماعی و قوانین رسمی به دلایلی پشتوانه اخلاقی و مردمی خود را از دست داده باشد و عده یی از این فرصت سوء استفاده نموده و مال و جان مردم را هدف قرار دهند نا امنی می تواند عوامل متعدد و گونا گونی داشته باشد.


از مهم ترین عوامل نا امنی می توان عوامل ذیل نام برد: جنگ (داخلی یا خارجی)، دهشت افگنی، قاچاق مواد مخدر، سرقت های مسلحانه و پلان شده، اختلافات سیاسی، قومی و ایدیو لوژیکی و فرکسیون بازی.


فعلا در کشور عزیز ما افغانستان مهم ترین عامل نا امنی دهشت افگنی است و دهشت افگنی به هر گونه عملی گفته میشود که باعث وحشت، ترس و نا آرامی مردم گردد که باعث نا امنی میشود


.


دهشت افگنی و نا امنی پیامد های بسیار بدی برای کشور و ملت ما دارد که عبارت اند از:


کشتار مردم: دهشت افگنان حاضر اند به خاطر رسیدن به اهداف خود سیاسی خود مردم بی گناه را به قتل برسانند.


تخریب و ویرانی کشور: نا امنی باعث میشود که مردم موسسات مختلف دولتی و خصوصی به سقوط مواجه شود و همچنان خطر جان و مال مردم را تهدید میکند


.اکنون وظیفه دولت و ملت است که با تمام توان تلاش کنند. امنیت کافی را بخاطر کار و فعالیت تامین نمایند


مریم اکبریAbout the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160