درسهای از قرن بیستم

Posted on at


بخش اول


 


بعداز مرور مختصر بر واقعات وحوادث قرن بیستم درسهای که از این واقعات بدست می آید چه ها اند ؟


با انتقال قوت مادی به غرب بعد از قرن شانزدهم میلادی ,بشر لذت سعادت وخوشبختی را نچشیده . در حقیقت قرن بیستم مملو از حادثات دردناک بود . ملتها دراین قرن با مشکلات زیادی از قبیل کشت وکشتار ,فقروتنگدستی ,امراض گوناگون وانحرافات اخلاقی دست وگریبان بوده اند . از مطالعه این واقعات نتائج ذیل به دست میآید :


اولین درس :


جهان در قرن بیستم عصر دیکتاتوری ها را پشت سر گذرانید .درین زمان جنگهای بزرگی برپاشده فاجعه های عظیمی به بار آورد .


  


درسی که باید گرفت اینست که ظلم ودهشتی را که سردمداران دیکتاتور به راه انداختند همه به سبب فلسلفه ء مادیگری (ماده پرستی )ونظریات داروین بوده است .


مکتب پوچ داروینیزم میگوید : ( اینکه قوی بر ضعیف چیره گردد ,یکی ازخواسته های طبیعت است.که به خاطرکامل شدن باید دشمنی وجود داشته باشد وجنگ همیشگی علیه آن صورت بپذیرد .)


از آنچه گذشت می آموزیم که :


سعادت وخوشبختی تنها از طریق مادیات بدست نمی آید ,بلکه برای تحقق سعادت وخوشبختی ,موجودیت معنویات در پهلوی مادیات امریست لازمی . به عبارت دیگر : سعادت باجنگ بدست نیامده ,بلکه باصلح وسلام محقق میگردد .


  


 


دومین درس :


هدف جنگ جهانی اول از هم پاشی وخورد کردن خلافت عثمانی ها ونابود کردن مسلمانان بوده است.


غربیها برسرزمینهای اسلامی غلبه حاصل کردند ,دولت خلافت را سقوط داده زیر بناهای اساسی کشورهای اسلامی را نیز ویران کردند ...مگر نتوانستند مسلمانان را نابود سازند .


بعدازجنگ جهانی اول دولت های اسلامی مستقل گردیدند در حالیکه غربیها آرزو داشتند این دولت ها را از راه دیگری به استعمار کشانند ,مگر در این هدف ناکام گشتند.


  


 


در ربع اخیر قرن بیست تا امروز ,تلاش ورزیدند تا اسلام را بحیث دشمن جدید معرفی نمایند ,چنانچه در سرزمین های مسلمانان جنگها براه انداخته شد وکشتارهای دسته جمعی ایجادشد ,مگر با وجود این همه دست اندرکاران کشتارها به سعادت دست نیافتند .


بنابراین درس دومی که از این واقعات بدست می آید اینست که هرگز سعادت از راه برخورد بدست نمی آید . بلکه گفتگو ودایلوگ است که روابط مسالمت آمیز را در جامعه های دارای فرهنگ متعدد بوجود می آورد.


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160