عوامل سفید شدن مو

Posted on atگرچی عموما در مرد ها بعد از30 سالگي و در زنها بعداز 35 سالگي مو هاي سرشان سفيد مي‌شود، اما بعضی از انسانها در اولین سالهاي نوجواني ویا جواني دارابودن چند تار موي سفيد رادرسر خود مشاهده میکنند. در صورتی كه شاید  در دسته ديگر حداکثر تا سنین 50 سالگي اصلا هيچ تار مو سفيدرنگ در سر شخص مشاهده نشود.قضیهء سفيدشدن کم کم موهائ سر در لایه های عميق بخش های مختلف پوست سر كه  به نام فوليكول یاد میشود ، انجام مي‌شود.


عموماً برروي پوست سر اشخاص تقریباً 100 هزار لایه فوليكول به شكلهایی مانند قطره آّب موجود است كه هرکدام  شان از توانايي های جوانه‌زدن چند تار مو در دایره طبيعي مدت عمر خود عهده دار است.در آخر یا انتهای هرکدام از فوليكول‌هائ یک نوع سلول به نام ملانوسيت موجوداست كه تولیدکننده رنگدانه هاست. با از بين رفتن بخشي از این رنگدانه ها موها کم کم به رنگ خاكستري تبدیل مي‌‌شوند و قتي كه این سلول ها یا همان رنگدانه ها به طور کامل از بین بروند مو ها به رنگ سفید تبدیل میشود.بیشتر دانشمندان به اين نتیجه رسیدند كه استرس وفشارهای روحی مي‌تواند یک عامل موثر برای از بین رفتن رنگ طبیعی مو باشدولی این نتیجه ها به این معنی نیست که فقط تنها استرس یا فشار روحی باعث از بین رفتن رنگ مو میشود چون بعضی عوامل دیگر هم میتواند باعث از بین رفتن رنگ مو بشود بعضی تحقیقات نشان داده است که گاه رادیکال های آزاد بر رنگ مستقیم مو تاًثیر منفی دارد.160