خوشبختی را در کجا بیابیم؟

Posted on at


ما در کره خاکی که زنده گی میکنیم همواره با انجام دادن امور روزگار زنده گی خود را میگذرانیم وهدف از فعالیت کردن


اینست که همه به دنبال خوشبختی هستند وهدف از هر کاری که انسان به انجام آن اقدام میکند همین دست یافتن به خوشبخبتی


وراحتی است اما چگونه باید به خوشبختی دست یابیم؟دوست داشتن وعشق ورزیدن به یک شخص راه رسیدن به خوشبختی نیست بلکه این خوشبختی است که برای قلب به


ارمغان می آورد واشخاصی هستند فکر میکنند دوست داشتن ومحبت دادن به طرف مقابل ما را به خوشبختی های


زنده گی میرساند در حالی که این هم راه رسیدن به خوشبختی نیست.اما اشخاصی هم هستند که داشتن ثروت ودارایی را یک خوشبختی بزرگ در زنده گی میدانند پول چند ورق کاغذی


است که با داشتن این چند ورق انسان خوشبخت نمیشود واشخاص با داشتن پول انواع واقسام شادی ها وداشتن منزل


زیبا،گردش با دوستان ومصرف کردن پول اینها همه خوشی های است که پول به قلب انسان میرساند وقلب را درخشان


میکند اینها فکر میکنند که شاید با داشتن پول وثروت خوشبخت می شویم که چنین نیست ای اشخاص با ازدواج کردن


خریداری ومصرف های بی جایی که میکنند نیز از طرف دیگر اشخاص تشویق میشوند وهمچو اشخاص را همه دوست


میدارندواین هنگامی است که بنده به بنده پناه میبرد که با استفاده کردن از پول این شخص خود را خیلی کامل وبی


نیاز میدانند واین شخص به این فکر است که شاید با داش داشتن پول خوشبخت میشود واز هر لحاظ کامل میشود.وچنین اشخاص به ثروتی که دارند فکر میکنند که همه چیز او پول وثروت اوست در حالیکه پول مایه خوشبختی


وبالیدن به خود نیست این امتجانی است که از طرف خداوند بالای بنده هایش پدید میآید وشخص با داشتن سرمایه


به خود زیاد مغرور میشود که این مغرور شدن ضعف ونادانی شخص را نمایان میکند تنها وتنها چیزی که انسان


را خوشبخت میسازد اعمال نیک ونزدیک بودن با خداوند است مادیات چیزی نیست که باعث خوشبختی شود داشتن


توشه ای به آخرت وداشتن جوابی برای سوال های که پرسان میشود داشته باشد تنها راه رسیدن به خوشبختی همانا


گذشتاندن روزگار با عبادت وبا یاد خداوند میباشد صداقت،دروغ نگفتن،راست بودن ودیگر افعال نیک باعث خوشبخت


شدن انسان میگذرد این دنیا فقط برای آزمایش میباشد داشتن پول ومادیات در این زنده گی انسان را مسرور وخوشبخت


نمیسازد پس برای اینکه خوشبخت باشیم وزنده گی خوشی را سپری کنیم بودن به یاد خداوند واطاعت کردن از اوامر آن میباشد. 


 


 About the author

160