اهمیت کارخانه جات صنعتی

Posted on at


 


اهمیت کارخانه جات صنعتی هرکشوریکی ازجمله مسایل مهمیست که باید به طور درست به آن رسیده گی شود زیرا پیشرفت هرکشور به اقتصاد آن رابطه مستقیم دارد که ازآن جمله پیشرفت صنایع باعث وسعت دادن وبالا رفتن سطح اقتصادی درهر کشور می باشد پس کارخانه جات صنعتی می توانند یکی از بهترین عوامل برای پیشرفت اقتصاد گردد وپایه واساس آنرا تشکیل دهد


.


خوشبختانه افغانستان باوجود 30سال جنگ پی درپی که دامن گیر آن بود توانست خودرا در ردیف کشورهای صنعتی جهان قرار دهد.درافغانستان صنایع معمولا شکل سنتی را دارد اماطی چندسال اخیر تعداد زیادی از کارخانه جات صنعتی در ولایات مختلف کشور شروع به فعالیت کرده وتولیدات خود رابه سطح جهانی به فروش رسانیده است


.


از جمله کارخانه جات صنعتی عبارتند از کارخانه قالین بافی گلیم بافی وشرکت بزرگ افغان زعفران که یکی ازبزرگترین تولیدکننده گان زعفران درافغانستان است همچنان قالین بافی نیزپیشرفت چشم گیری داشته است وقالین افغانی با داشتن رنگ های متنوع ومنقش بودنش توانسته در سطح جهانی مقام اول را کسب نماید


.


برعلاوه افغانستان کشوریست کوهستانی وسرشار از منابع طبیعی که اگرروزی این کارخانه ها به آن اندازه پیشرفت نماید که قادر به استخراج این معادن باشد تحولی عظیم در اقتصاد ما رونما خواهد شدوفواید دیگر کارخانه جات این است که سبب ایجاد اشتغال میگردد وزمینه کار را به انسانهای زیادی فراهم میکند.About the author

160