جایگاه زن در افغانستان

Posted on at


جایگاه زن در افغانستان 


وضعیت زنان امروز افغانستان بهتر از گذشته نبوده، شخصیت و کرامت زن ، مثل گذشته ها مورد چشم پوشی قرار گرفته است. عدم امنیت زن، بی عدالتی در حقوق مشخصه زن، در وضعیت فعلی افغانستان به وضوح قابل مشاهده است .


کرامت و ارزش زن در ابتدای دین اسلام مورد غفلت قرار داشت و در آن زنان به عنوان یک موجود بی ارزش، و یا به عنوان یک کالا دیده شده، فقط برای برطرف کردن خواهشات نفسانی و به عنوان یک کارگر جهت انجام کارهای خانه مورد سوء استفاده قرار می گرفت.


با گذشت سال های بسیار زیاد و تثبیت جایگاه زن به وسیله دین اسلام ، هنوز که هنوز است در کشور ما افغانستان ارزش و جایگاه زن و ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد به دلیل فقر فرهنگی و سه دهه متوالی جنگ رعایت نمی گردد . و زنان مورد ظلم قرار گرفته اند. نشانه های تبعیض برای زنان در افغانستان چه در گذشته و چه در حال واضح و مشخص است.اندیشه های مرد سالاری خشونت علیه زنان در این کشور وجود دارد و ریشه آن در سنت های غلط و عدم سواد است و تا زمانی که این طرز فکر مرد سالاری در کشور افغانستان جود داشته باشد ، زنان جامعه ما جایگاه خود را درک نخواهند کرد و به ارزش و مساوات دست نخواهند یافت .


واضح است که بین زن و مرد از لحاظ حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در همه دیدگاه های علمی و مذهبی هیچ فرقی وجود ندارد . نادیده گرفتن آزادی مشروع زنان در جامعه مانند : کار ، ادامه تحصیل ، شرکت در مجامع عمومی مانند انتخابات و ... بر خلاف ارزش های انسانی است .


با کمال تاسف ! در جامعه و کشور افغانستان هنوز هم از ادامه تحصیل زنان و دختران در مقاطع علمی بالا ، ممانعت صورت می گیرد. عملکرد نظام های اجتماعی و سیاسی این کشور برای ادامه تحصیل قشر زن، بسیار ضعیف بوده است . در آخر کلام می توانم بگویم که کرامت زن در کشور ما افغانستان نادیده گرفته شده و رفتار و عملکرد مردم خلاف ارزش های انسانی می باشد .نویسنده : رضا دانش About the author

danesh20

فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد، دانشگاه هرات

Subscribe 0
160