ماموریت انسانها به روی زمین

Posted on at


وفت بدنیا میای  همگی از تو به خوشحالی استقبال میکنند و بعداز چند روزی بر سر تو نام میگذارند ، آغاز زندگی یا ماموریت تو شروع میشود . در نخست تو خود را نمی شناسی چه رسد به خوب و بد ، از تمام مشکلات زندگی اگاه  نیستی و هیچ چیز برایت مهم نیست تو فقط در شوخی های کودکانه خود مصروف هستی ، و بهترین ایام زندگی خود را سپری میکنی


 


همگی میخواهد ترا نوازش کند و به تو محبت می ورزند تا اینکه خوشحال باشی ایام کودکی ایام است که هر گز بر نمی گردد ، شاید همگی  افسوس باز گشت این ایام را  بخوراند اما هرگز  امکان پذیر نیست . 


آهسته ، آهسته تو بزرگ میشوی  روز های که  ترا همرای میکند ترا به طرف مسولیت ها ، سوق میکند .


 


وقت خود را میشناسی بعدأ تو به فکر اطرافیانت میشوی و در کوشش هستی که باید آنها را نیز بشناسی که کی ها هستند و با تو چه سر کار دارند ، تو در قدم اول با نام های آنها اشنا میشوی که اولین ها مادر و پدر است ، تو با شناخت این دو شخص اکتفا نمیکنی  و برای تو آغاز نخستین جملات است ، هر روز که میگذرد تو بزرگتر میشوی و زبانت را به  گفت ترا باز میکنی .


 


درست زمان میرسد که تو باید دوره آموزش را فرا گیری ،  هستند انسانهای که این دوره را بسیار سطحی فکر میکنند و  میگویند که این دوره بسیار خسته کننده است و اعلاقه ندارند که به درسها بپردازند ، اما نمیدانند که بزرگترین اشتباه را در زندگی مرتکب میشوند  این را نمیدانند که برای کدام ماموریت به روی زمین فرستاده شده اند.


آدامه دارد .........


نویسنده محمد رفیح کبیری About the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160