دموکراسی

Posted on at


دموکراسی


  


      دموکراسی چیست؟؟؟؟واژه اي ديمو كراسي به معناي واقعي ان آزادي و حكومت مردمي بوده كه توسط مردم و به راي و آراي خود شان بر گزيده و انتخاب مي گردد


البته بايد گفت كه در نظام حكومتهاي دمكراسي دولت هاي را انتخاب مي نمايند كه حكومت منتخب خود مردم باشدبه طور مثال تمامي ارزش هاي ملي و مزاياي مردمي و حقوق شهروندي در ادارات دولتي و حقوق هاي اجتماعي و به خصوص آزاداي هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي همه اين ها جز پايه هاي اساسي يگ دولت ديمو كراسي بوده است


هر فردي از جامعه حق دارد كه طرز تفكر و قوه اي ديد و باز تاب هاي فكري و نظري فردي خود را بدون هيچ گونه حراسي از طريق سخن و يا سخنراني ها و يا به طرز نوشتاري و يا نوشته ها و تصوير ها آزادانه به عرض ديگر اقشار جامعه برساندو هر قشري از جامعه ميتواند به طور آرادانه از طريق رسانه ها از قبيل روز نامه ها مجله ها و جريده ها راديو . تلويزيون و هم لز طريق خبر نگاري و مكان هاي عمومي يعمي شفاخانه ها و مكاتب دولتي و خصوصي ارايه شخصيت نموده و افكار و روشن گرايي ها در عرض مردم و نارسايي ها را در عرض دولت و مسولين رسانيده بتوانند


البته بايد گفت كه آزادي هاي فردي و اجتماعي و شرايط و حد وحدود آنراقانون اساسي در هر كشور تعين مي نمايدبه طور مثال شرايط راي دهنده و انتخاب كننده و انتخاب شونده را قانون مشخص نموده و همچنان مرز ها و حدود هاي و آزادي هاي فردي و اجتماعي بر مبناي منافع ملي و توسط قانون تعين و تكليف ميگردد


و هر فرد حق دارد كه محتويات و ايده ها و تيوري هاي خود را آزادانه بيان كند و رسانه و نهاد هاي خصوصي را جهت منافع ملي ايجاد نمايد


هم چنان نظام دمکراسي يگ نظام ممكن كه در نظام هاي شاهي و يا جمهوري و جود نداشته باشد


با تشکر


نویسنده:عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160