وطن

Posted on at


 


 ..


همه شما درباره وطن چیزی های زیبایی را شنیده باشد. وماهمه این را میدانم که وطن عزیز ما افغانستان است .وتک تک مادراین خاک تولد شده ایم ودر دامن او پرورش یافته ایم.


وطن عزیز ما افغانستان که سر شاراز منابع طبیعی است.همیشه مایع افتخار و فخر افغانها بوده است ومردم این سرزمین پهناور همیشه شجاعانه در مقابل مشکلات و دشمن های این خاک مبارزه کرده وبرای آبادی وطن خود جنگیده اند پس وظیفه ماست که برای آبادی این وطن عزیز خود کشیش کنیم زیرا آبادی وطن عزیز ما به خدمت صادقانه ما بستگی دارد


 


.


امروز داشتم حروف (الف وبا) نگاه میکردم .در میان حروف (الف و با) حروفی را یافتم که با هم یکجا شده بود .و در دفتر کوچک قلبم جلوه میکردن میخواهید بدانید آن حروف کدام ها بودن . وط ن من آنهارا قاب کردم وبه دیوار قلبم زدم تا هرگز این کلمه را فراموش نکنم واژه زیبای که هر بار در سخن با غنچه دلم آن را باز گوه میکنم سر وچمن در پیش عضمت آن سر خم میکنند.



 


اگر انسان از عماق قلب یک جرعه شجاعت بنوشد هرگز اجازه نخواهدداد. که این زادگاه امروز دیروزش مورده حجوم بیگانه قرار بگیرد شاید همه فهمیده با شید که در باره چه سخن میگفتم . آری در باره وطن عزیزه خود افغانستان میگویم . وطنی که قلب آسیاه گشته و این عروس جلوگر محفل ماست و بدون آن محفل ماه کامل نخواهد بود . این زادگاه دیرینه ما ه این خانه همیشه گی ماه و این فخر امروز دیروز ماه همیشه مایع افتخار ما بود ه و شیر مردان دلیران این به قطر قطر خون خود از این خاک محافظت کرده اند.



 


این خاک را که ما وطن مینامیمش را برای ما به میراث گذاشته اند. خاکی که بوی موشک انبر از گوشه گوشه آن به مشام میرسد وهنوز صدای پای راد مردان این سر زمین باگوش ما آشناه است . وآنها برای شکوه این وطن کو شیداند . و همان گونه که پدران ما در مقابل دشمنان این وطن جنگیده اند ما نیز وظیفه داریم که از وطن خود در مقابل دشمنان دفاع کنیم . بسیاری از شما شاید درد دوری از وطن را تجربه نکرده باشید . اما من که این قلم را در دست گرفته ام خوب میدانم که چیگو نه دردی است .



 


وقتی که از زاد گاهت دور باشی وقتی از هم وطن خود دور باشی آنوقت است که بودن در ویرانه های آدم ها تا چیزی را از دست ندهیم قدر آن را نمیدانیم و باز وطنی با این غنا مندی و ثروت وبا این آبهوای گوارا و قدامتی 5000 هزار ساله چگونه میتواند از دیده پنهان واز خاطر فراموش شود . شاید بگوید دارم اقراق میکنم . اما من هنوز نتوانستم گوشه ای از عظمت وطن عزیز خود افغانستان را باز گو کنم و یا ذرهای از محبت که به وطنم دارم بگویم


 


.



About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 640
160