بزرگترین گناه دوروی است

Posted on at


دوروی نشاندهند ضعف اخلاقی وتربیتی شخص است.


یک شخص که دربین برادر ویاخواهرمسلمان خود دوروی ایجادکند وباعث شودکه که روابطی آنهابرهم خورده ودربین شان نفرت ودشمنی هاایجادشود این عمل فریب کاری است بعض ازاشخاص فکرمی کنم که اگردر بین مسلمانان دوروی ایجاد کند این کارشان زرنگی است...


وهیچ به فکرآخرت خودنیستندکه درآخرت ازآنها چه سوال می شود دوروی جرم بسیارسنگین درنزدخداوندج است شخصی که دوروی می کندناگهان مرتکب بدترین گناه می شودبضی اشخاص هستندبه جای اینکه دربین برادرویا خواهرمسلمان خودآشتی ایجاد کنندآنهارابیشتربه جان یک دیگرمی اندازدوازاین کارشان لذت می برند


 


.


{درحدیث آمده است که حضرت محمدص فرمودندشما درروزقیامت بدترین مردم کسی رامی یابیدکه دربین مردم دوروی می کندیعنی نزدبعضی بدروی ونزدبعضی دیگری به روی دیگری تبارزمی کندواینهاراچیزوآنهارا چیزدیکری می گویندتا روابت هردوطرف رابرهم زند}


اگرواقعایک شحص مسلمان واقعی باشدهیچ وقت دربین برادر ویاخواهره خود دشمنی ایجادنمی کندبلکه به آنها مشورخوب می دهدوازراستی کارمی گیردکه تاخواهره وبرادرآن به خوبی زندگی نمایند


 


.


اگردقیق فکرکنیدیک شخص دوروی هیچ وقت نمی تواندزندگی خوب داشته باشدوهمیشه به غم ورنج دنیا گرفتاراست نه می توانداین دنیارابسازونه آن دنیا را . مسلمان بودن هویت و افتخار ما است که ما زمانی میتوانیم این افتخار را حاصل کنیم که معنی مسلمان بودن را بدانیم که در حقیقت مسلمان بودن یعنی درک کردن همنوعان خود


 
About the author

160