انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی درکشور

Posted on at


انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی در کشور


انگیزش اشتراک وسیع مردم در این پروسه


تامین امنیت انتخابات توسط نیروهای امنیتی


سومین انتخابات زیاست جمهوری وشوراهای ولایتی درکشوبه تاریخ 1393 هجری شمسی برگذار گردید.مردم شریف افغانستان همیشه تلاش می نمایند تابه خاطرتامین عدالت اجتماعی _تامین حقوق مردم درمرزبوم بدون درنظرداشت تعبیض نژادی ،لسانی ،منطفقوی،حزبی وغیره دراجتماعات ملی اشتراک نمایند 


ودرمودرکشورخویش متحداٌتصمیم اتخاذ نمایند چنانچه درانتخابات سال جاری به همه جهانیان ثابت کردن که افغانستان درتعین سرنوشت کشورخویش یکجا باهم تصمیم میگیرند باید گفت که این روند درکشورما به اشگال مختلف سابقه داشته چناچنه درزمان حکومت احمدشاه ابدالی نماینده گان تمام ملیت های ساکن درین کشور دروهم جمع شده واحمدشاه رادرکندهاربه صفت ذعیم خویش به اتفاق آراتعین نمودن


.


انگیره اشتراک وسیع مردم مادرین روند عومل مختلف دارد ازیک شومردم سخت درآرزوی تعمین صلح درکشوربوده بخاطرتحقیق این ماحول به اشکال وکزینه ها متوصل شده یکی ازآن جمله اشتراک وسیع آنها درپروسه های ملی بودهمچنان آنهادرتلاش آن اشتن تاوحدت ملی راتامین واستحکام بخشندکه این نیزیکی ازعوامل اشتراک شان درانتخابات میباشد .همچنان تامین حقوق برابری بین ملیت های باهم درین کشور،تامین عدالت اجتماعی وتطبیق یکسان قانون نیزازجمله انگیزش اشتراک درپروسه ملی بوده است


.


بایدخاطرنشان ساخت که به خاطراشتراک وسیع مردم درپروسه انتخابات نقش رسانه های تصویری صوتی رانادیده نگرفته بلکه موثریت آنها ارج بگذاریم وبه دست اندرکاران آنها توفیق مزید استتد عانمایم .


تامین امنیت انتخابات باوجودنگرانی های مردم وجامعه جهانی خوشبختانه منجره به اعتبارواعتماد نسبت به نیروهای مسلح شان گردید


.


منسوبین قوای مسلح کشوربافداکاری،دلاوری واحساس وطن دوستی توانستن تاامنیت پروسه انتخابات راتامین نمایند کشورهای دوست نیزازین فداکاری های نیروهای مسلح افغان اظهار قدردانی نموده اند ومردم جهان درتامین امنیت پروسه انتخابات اکثرأبه چشم شک وتردید می دیدن ولی باکامیابی این مردان شجاع وبسررسانیدن موفقانءانتخابات به آنها آفرین گفته باورمندگردیدند که نیروهای مسلح افغانستان اکنون تواناهی آنراپیداکرده اندکه خودامنیت کشورخویش راباغرور وافتخارتامین نمایند.اگثرأکشورها جهت تقویه بیشتراین نیروها اضهارکمک نموده اند.


به امیدافغانستان بهترازامروز.


نویسنده:جوادنورزوی.


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160