یکی از عوامل مهاجرت، عوامل اقتصادی

Posted on at


 


مهاجر شخصی است که مسکن وجای بودباش را تغیر داده از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان می نماید.


عوامل اقتصادی اساسی ترین عامل مهاجرت می باشد ،مانند مهاجرت مردم دهات به شهر که در طول تاریخ عملی شده حا لا این مهاجرت خاصه کشور های رو به انکشاف می باشد،زیرا درد این کشور ها نابرابری زیاد بین شهر ها ودهات وجود دارد.در حالیکه در کشور های پیشرفته سطح زندگی دهات با سرعت به سطح زندگی شهری ارتقا می یابد.در این کشور ها برعکس مردم شهری علاقه زیاد مهاجرت از شهر به حومه شهر ودهات را دارند تا در هوا و محیط پاک وآرام زندگی نمایند 


عایدات کم مردم دهات که تنها نیازمندی های اولیه آنهارا رفع نمی تواند وتوان فعالیت های اقتصادی را در دهات نیز ندارد،از سوی دیگر به علت انکشاف طبیعی نفوس ،در دهات زمین وآب برای فعالیت های اقتصادی همه ساکنان دهات کافی نمی باشد،ماشینی شدن زراعت نیز باعث بیکاری عده زیادی از دهاقین گردیده که مجبور به مهاجرت می گردند 


این مهاجرت که اکثر آنرا جوانان تشکیل می دهد در شهر شغل خود را ازدهقانی حرفه های دیگر تبدیل می کنند.در شهر ها نیز این مهاجرین شغل را که به دست می آورند نا کافی بوده به اثر غیر ماهر بودن با مشاغل در سطح پائین چون دست فروشی،کارهای شاقه فزیکی وغیره می پردازندبنا آ در محل اصلی وجائی که مهاجر شده اند افزایش وکاهش نفوس ،ترکیب سنی نفوس ،نیروی کار ،بیکاری ،اندازه دست مزد هم چنان با لای فرهنگ وزبان اثر می گزارند.


مناطق صنعتی،استخراج معادن وفعالیت های تجارتی یابرعکس به اثر در آمد کم خانواده ها ،بیکاری تعطیل شدن معادن ویا کارخانه ها صورت می گیرد.


 160