برق بزرگترین نعمت خداوندی

Posted on at


برق یکی از مهم ترین ومشهور ترین منبع تنویر در جهان می باشد. که فعلاٌ تمام مردم در امور مختلف مانند: کامپیوتر ها، ماشین های بزرگ کارخانه ها، یخچال ها، تلویزیون ها، کولر ها، بخاری ها، آب گرمی ها ، از همه مهمتر گروپ های تنویر کننده وغیره  از آن استفاده می نمایند. یعنی از هر کدام این وسایل استفاده های مهم ومفید می شودمانند: لامپ های روشن کننده منازل، کامپیوتر که خیلی کارهای بزرگ توسط آن صورت می گیرد، تلویزیون که توسط آن چیزهای مختلفی رامشاهده می نماییم، توسط یخچال و آب گرمی آب را سرد وگرم می نماییم ومانند اینهااما اگر برق نباشد ویا قطع گردد تمام این وسایل ازفعالیت باز می مانند وکار کرده نمی توانند وباعث ایچاد سکته گی در تمام امور می شود.


علاوه بر اینکه برق دارای فوایدی می باشد دارای بعضی خطرات نیز می باشد که همگی باید از آن آگاهی کاملی داشته باشند وطریقه درست استفاده کردن آنرا بدانند. یعنی وسایل بزرگی که به برق زیادی نیاز دارد به برق شهری وصل ننمایند زیراکه باعث شارطی سیم های برق گردیده وممکن سیم های برق خراب وقطع گردد ومدتی ازاین نعمت بزرگ خداوندی محروم گردندهمچنان نباید به سیم های لچ دست زد زیرا باعث برق گرفتگی انسان گردیده وسبب هلاکت وی می گردد. وتمام والدین هم از اطفال خویش مراقبت نموده وآنها را بفهمانند تا که با بازی های مانند کاغذ باد بازی وغیره به ستون ها وسیم های برق ارتباط برقرار ننمایند زیراکه دارای خطرات زیادی می باشد


مردم عزیز کشور ما فعلاً از برقی که ازخارج، یعنی کشور های همسایه وارد گردیده است استفاده می نمایند. وهمه ما ازدولت خویش ومسؤلین محترم خواهشمندیم تا با اعمار بند های برق، بروی دریاهای که در کشور ما جاری است برق خوبی را تولید نمایند تا که صاحب برق قوی در کشور مان گردیم. ودیگر احتیاج به بیگانگان نباشیم


.  About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160