ازدواج اجباری

Posted on at


ازدواج یکی از نشانه های علم و قدرت خداوندی و سنت نبوی است. وجود ازدواج های اجباری از جمله مشکلاتی است که دامنگیر بعضی از جوامع است. که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان نیز با همچین موضوعاتی دچار بوده و بیشتر خانواده ها از این موضوع رنج فراوان می برند که نتایج همچین موضوعات آینده خوبی نداشته و بخاطر جاروجنجال های دایمی خانواده ها،تاثیرات منفی بر روح وروان فرزندان به جا میگذارد.


چون فرزندان نیاز به فضای گرم، محبت و صمیمیت دارند و تنها خانواده هایی میتوانند که فرزندان صالح و سالم را به جامعه تقدیم کنند که رابطه گرم بر یکدیگر داشته باشند وفضای خانه باید پر از صلح، دوستی و آرامش باشد.زنان از جمله آسیب پذیر ترین قشر جامعه به شمار میروند، حق حیات از جمله حقوق بشری همه است.زنان هم حق دارند که خودشان تصمیم بگیرند که چی قسمی زندگی کنند، زنان حق زندگی مستقل، تحصیلات، ازدواج و حق انتخاب کردن همسری...که میخواهند سال ها با او زندگی کنند،را دارند.


زن و مرد در کنار همدیگر میتوانند به آرامش درونی برسند؛ اما اگر ازدواج اجباری شکل گرفته باشد چگونه میتوان به آرامش درونی رسید؟شاید به گونه ئ سایر کارهای روزمره به هم عادت گیرند و شاید سرانجام راه جدایی را در پیش گیرند.


ما بایدبخاطر جلوگیری از ازدواج های اجباری هماننددیگر مشکلات جوامع مبارزه کنیم.


ازدواج همانند ریسمان محکمی است که بین زن و مرد بسته شده وصمیمیت، دوستی، محبت در آن ریسمان گره می خورد؛ اما ازدواج اجباری همانند تار باریکی است که با جار و جنجال های که در زندگی شان رخ میدهد امکان از بین رفتن آن تار بسیار زیاد بوده چنان که بسیار باریک است.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat


 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160