مطالعه کردن

Posted on at


 مطالعه کردن خود در پیشرفت بزرگ در زنده گی انسانها میباشد مطالعه کردن فواید بسیار را در زنده گی انسانها از خود بجا میگذارد،مطالعه کردن از

یک وقت اوقات ومکان مشخص میداشته باشد ومادر هر جا ودر هر مکان نمیتوانیم به درستی به مطالعه کردن بپردازیم،وجای که مطالعه میکنیم باید بدون سروصدا باشد که برای مطالعه ما مشکلی ایجاد نکند.

 

ما باید به فضای که کاملا آرام مطالعه کنیم ومطالعه کردن چه روزنامه باشد،چی مطالعه درهای ما باشد ویاهم مطالعه کتابهای گوناگون آموزشی ومطالعه

کردن انواع مختلف دارد مطالعه خاموشانه،مطالعه با آواز بلند ومطالعه با را رفتن وبهترین مطالعه مطالعه خاموشانه میباشد که تمام هوش وحواس ما به موضوعی است که ما میخوانیم یا مطالعه میکنیم.

 

ودر جاهای که ما مطالعه میکنیم کاملا در خانه که ما مطالعه میکنیم باید تخت خواب کمپل وبالشت وجود نداشته باشد که حواس ما به طرف جای خواب

ما میرود وما را مجبور میکند که بخوابیم ویا تخت خواب که استراحت میکنیم واز مطالعه ویا درس خواندن باز بمانیم وما باید زیاد کوشش خود به مطالعه عادت بدهیم.

 About the author

160